เกี่ยวกับเรา

IMAGINEERING EDUCATION

Imagineering Education สถาบันผู้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบ STEM และ Technology ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยเน้นทิศทาง การพัฒนาผู้เรียนตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 Imagineering ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบสภาพแวดล้อมของห้องเรียนซึ่งมีผลต่อการกระตุ้นพลังความคิดสร้างสรรค์(Creativity) ทำให้เด็กๆเกิดกระบวนการความคิดแก้ไขปัญหา(Problem Solving) การทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ(Hand-on Activity) ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้โดยพัฒนาหลักสูตร STEM+A และ Kids Coding wร้อมสื่อการเรียนการสอน / แบบเรียน / รับจัดแคมปิ และอบรมครูผู้สอน เพื่อพัฒนาร่วมกันทั้งระบบ

IMAGINEERING EDUCATION

Imagineering Education is an institution that develops STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) and Technology curriculum aligned with the learning area groups in the revised curriculum of 2017. Emphasizing the direction of learner development following the Thailand 4.0 policy, Imagineering recognizes the importance of designing classroom environments that stimulate creativity, fostering problem-solving skills among students. Through collaborative team activities and hands-on learning experiences, students engage in activities that encourage creativity, leading to the development of problem-solving skills. This approach allows learners to create knowledge by implementing STEM+A (Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Arts) and Kids Coding curricula, along with teaching materials. Imagineering Education also offers learning models, camps, and teacher training programs to collectively enhance the education system.

 

0 ITEMS IN CART
SUBTOTAL : ฿0
Proceed to Checkout