Career

Position
Position
Location
Unit
Technical Coach
3

Position Technical Coach

ฝ่าย การตลาด
Workplace ศูนย์มาบุญครอง
Position หัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์และสื่อ
Salary Range เริ่มต้น 16,000 บาท โดยมี ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมจากยอดการรับลงทะเบียนเรียน
Primary Objective

การรับลงทะเบียนเรียน การให่ คําแนะนําเรื่องหลักสูตร การนําเสนอข้อมูลของสถาบันผ่านสื่อต่างๆ และการเป็นผู็สอนและ/หรือ ผู้ช่วยสอน โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อให้ นักเรียนและผู้ ปกครองมีความเข้าใจในสายงานและหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่อง

Key Activities

1. ให้ คําแนะนําและรับลงทะเบียนเรียน
- อยู่ ประจําที่ ศูนย์ เพื่อให้ ข้อมูลสายอาชีพ และหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง ทั้งจากการมาสอบถามที่ ศูนย๋ การโทรศัพท์ สอบถาม ทางออนไลน์ หรือทางช่องทางอื่นๆ
- การรับลงทะเบียนเรียน ในหลักสูตรที่ เปิดสอน
- การให่้ คําแนะนําโดยการพาเยี่ยมชมห่้องต่างๆ อธิบาย และสาธิต ให่้ กับผู้ สนใจ
2. นําเสนอข้อมูลของสถาบันผ้านช่องทางต่างๆ
- การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
- การนําเสนอข้อมูลผ้านช่องทางออฟไลน์ เช่นโปสเตอร์ แผ้นพับ การไปนําเสนอในงานอี เวนท์ การนําเสนอให่้ กับโรงเรียน ผู้ ปกครอง และตอบคําถามที่ เกี่ยวข้อง
- การนําเสนอข้อมูลผ้านช่องทางออนไลน์ เช่น LINE Facebook Instagram Youtube TikTok และตอบคําถามที่ เกี่ยวข้อง
3. ให่้ คําแนะนําเรื่องการออกแบบ การใช้ เครื่องมือเบื้องต้นสําหรับพัฒนาโครงงาน ให่้ กับนักเรียน
- ให่้ ความช่วยเหลือด้านเทคนิคเบื้องต้นให่้ กับนักเรียนที่มาสอบถาม
4. เป็นผู้ ช่วยสอน ให่้ กับนักเรียน ในชั้นเรียนที่ กําหนด โดยเน้่นชั้นเรียนแบบบูรณาการความรู้ เข้ากับโครงงาน
5. เป็นผู้ บันทึกการเข้าเรียน การเข้าสอน การเข้าใช้ พื้นที่ และเข้าใช้ เครื่องมือต่างๆ
6. งานอื่นๆที่ ได้ รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Skill & Knowledge

1. คุณวุฒิ
- ระดับ ปวส. ขึ้นไป ถ้าจบปริญญาตรี จะได้ รับการพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ
2. ทักษะ
- สามารถใช้ เครื่องมือเพื่อออกแบบและพัฒนาทางโครงสร้างได้ ระดับพอใช้
- สามารถใช้ เครื่องมือเพื่อออกแบบและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ระดับพอใช้
- สามารถใช้ เครื่องมือเพื่อออกแบบและพัฒนาทางระบบควบคุมได้ ระดับพอใช้
- สามารถใช้ งานซอฟต์แวร์ สําหรับสํานักงานได้ เป็นอย่างดี
3. ประสบการณ์
- เคยทํางานด้านจัดการสํานักงาน เลขานุการหรือด้านการตลาดจะได้ รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- เคยมี ประสบการณ์ ด้านการทําสื่อประชาสัมพันธ์ จะได้ รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- เคยมี ประสบการณ์ ด้านการสอนด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมจะได้ รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. บุคลิกภาพ
- สามารถสื่อสารและให่้ ข้อมูล ความรู้ ได้ เป็นอย่างดี
- มี บุคลิกภาพยิ้มแย้ม แจ่มใสเข้ากับผู้ อื่นได้ ง่าย ยืดหยุ่นสูง
- มี การคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ แก้ ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ดี

Work characteristics

- ทํางาน 6 วัน หยุด 1 วัน ในวันจันทร์ - ศุกร์ ขึ้นกับการตกลงกับหัวหน้างาน
- อาจจะมี การไปสอนหรือเป็นผู้ ช่วยนอกสถานที่

0 ITEMS IN CART
SUBTOTAL : ฿0
Proceed to Checkout