Top
 

Shop

Catapult

฿180.00

Quantity

Description

สื่อการเรียนการสอนที่สามารถตอบโจทย์เรื่องแรง
ในชีวิตประจำวันได้ ด้วยชุดอุปกรณ์ที่เด็กๆสามารถออกแบบได้ด้วยตัวเอง
ทำให้เด็กๆเข้าใจในเรื่องผลของการออกแรงมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดสินค้า

1. ชุดประกอบไม้
2. หนังยาง
3. กระดาษ
4. ดินน้ำมัน
5. สีน้ำ
6. พู่กัน
7. กระดาษฟูก
8. กาวลาเท็กซ์

 

สาระที่2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
ว. 2.2 ป.3/1 ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว. 2.2 ป.3/2 เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส
ที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์