www.pornvideos Top

sex gif

 

Shop

Imagineering Education / Bug Capture Kit Small Set

Bug Capture Kit Small Set

฿120.00

Quantity

Description

Bug Capture Kit Small Set

แมลงมีการดัดแปลงโครงสร้างและอวัยวะต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวให้มีขนาดเล็กเพื่อลดการแย่งด้านอาหารและที่อยู่อาศัย การพรางตัวเพื่อหลีกเลี่ยงศัตรู การศึกษาแมลงหลากหลายชนิดทำให้นักเรียนได้เรียนรู้พฤติกรรมของแมลงชนิดต่างๆ ชุด Bug Capture Kit Small Set เป็นชุดอุปกรณ์การจับแมลงแบบพกพา เหมาะสำหรับการนำไปสำรวจแมลงภาคสนามของนักเรียน