www.pornvideos Top

sex gif

 

DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.5 หน่วย 4 เรื่อง รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.5 หน่วย 4 เรื่อง รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์

DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.5 หน่วย 4 เรื่อง รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
หน่วยที่ : 4
เรื่อง : รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์
สาระ : สาระที่ 8 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด :
ว 4.2 ป 5/4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอ ข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
บทนำของเรื่อง : Information Literacy คือ ความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่นำข้อมูลหรือสารสนเทศที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมมาใช้ เพราะจะทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น

การรวบรวมข้อมูลมาทำเป็นสารสนเทศและองค์ความรู้

แหล่งข้อมูล หรือ สื่อ (Media)

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจนทำเป็นสารสนเทศ

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรวบรวม ประมวลผลข้อมูล และนำเสนอข้อมูล
ซอฟต์แวร์มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์จะถูกพัฒนาขึ้นมาเฉพาะกับงานหรือเป็นซอฟต์แวร์ใช้งานทั่วไปที่มีจำหน่ายในท้องตลาด มีด้วยกัน 5 ประเภทคือ ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์นำเสนอ และซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล โดยซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรวบรวม ประมวลและนำเสนอข้อมูลที่ได้รับความนิยม เช่น

ไมโครซอฟท์เวิร์ด Microsoft Word
เป็นโปรแกรมประมวลผลคำ หรือที่เรียกว่าโปรแกรมพิมพ์งานเอกสาร เช่น เอกสารแบบสำรวจรวบรวมข้อมูล เป็นต้น

ไมโครซอฟท์เอกซ์เซล Microsoft Excel
เป็นโปรแกรมตารางทำงาน เหมาะสำหรับการทำการประมวลผลข้อมูล เช่น การรวมผล การคำนวณ การเปรียบเทียบ แผนภูมิ เป็นต้น

ไมโครซอฟท์แอคเซส Microsoft Access
เป็นโปรแกรมเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูล เพื่อนำมาประมวลผล เปรียบเทียบ ทำรายงาน เป็นต้น

ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์ Microsoft Powerpoint
เป็นโปรแกรมนำเสนอข้อมูล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลายประเภท เช่น การนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ การจัดทำ Slide Show เป็นต้น

อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ Adobe Dreamweaver
เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บไซต์เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Mail
คือ บริการบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมใช้ในการส่งข้อมูลสอบถาม หรือรวบรวมข้อมูล

โปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์ Facebook
คือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นชุมชนออนไลน์สามารถใช้ในการ ทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์กับเพื่อนในชุมชนออนไลน์

โปรแกรมติดต่อสื่อสาร Line
คือบริการบนอินเตอร์เน็ตที่เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่สามารถตอบโต้ได้ทันทีใช้ในการสำรวจหรือประเมินผลข้อมูลได้

แผนที่ (Map)
คือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานในการสำรวจเส้นทางการเดินทางหรือสำรวจแผนที่

บล็อก (Blog)
คือบริการบนอินเทอร์เน็ต ที่ใช้สำหรับการนำเสนอข้อมูล เหตุการณ์หรือประสบการณ์ของผู้เขียน

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและตัวอย่าง

1.การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดย
1.1 ขั้นการกำหนดหัวข้อที่ต้องการ คือการกำหนดหัวเรื่องที่ต้องการรวบรวมโดยเลือกหัวข้อที่สนใจ แต่ควรจะมีขอบเขตและเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนและมีประโยชน์ โดยสังเกตภาพดังตัวอย่างต่อไปนี้

ปัญหา : ลิปดาเดินทางไปยังบ้านคุณปู่ที่จังหวัดเลยเดินทางโดยเครื่องบิน เมื่อเครื่องใกล้ลงคุณพ่อชี้ให้ดูบ้านคุณปู่สังเกตเห็นว่าบริเวณในชุมชนนั้นมีพื้นที่เหลือว่างจึึงคิดจะจัดการพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ เรามาช่วยลิปดาคิดแก้ไขปัญหานี้กันดีกว่า

การแบ่งแยกส่วนของปัญหา
1. การหาพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
2. การทำเกษตรกรรมที่ทำให้เกิดประโยชน์
3. ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

การหารูปแบบของปัญหา
1. สำรวจพื้นที่ว่าง ใครเป็นเจ้าของ
2. การทำการเกษตรกรรมที่เหมาะสม
3. นำเสนอเจ้าของพื้นที่ว่างนั้น

การหาสาระสำคัญของปัญหา
1. พื้นที่ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์
2. การทำการเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กำหนดหัวข้อหรือ คำสำคัญคือ
การทำเกษตรกรรม จังหวัดเลย

1.2 ขั้นการเตรียมอุปกรณ์ คือ การกำหนดและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อใช้ในการสำรวจเก็บข้อมูล บันทึกและนำเสนอข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต กล้องถ่ายรูปวิดิทัศน์ สมาร์ทโฟน เครื่องบันทึกเสียง ปากกา ดินสอสี สมุดบันทึก เป็นต้น

2.ขั้นการสำรวจและเก็บข้อมูล
คือ การดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยการอ่าน สังเกต สำรวจ ทดลอง ค้นหา สอบถามโดยใช้อุปกรณ์ที่เตรียมไว้เพื่อบันทึกข้อมูล การสำรวจและเก็บข้อมูลควรจะเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่งเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล เช่น ห้องสมุด เว็บไซต์ หน่วยงานทางราชการ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

2.1 สำรวจข้อมูล โดยการทำแบบสอบถามสำรวจพื้นที่ว่างในท้องถิ่น พร้อมถ่ายรูปประกอบโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่และรูปแบบการเกษตรที่ต้องการทำ โดยการไปสำรวจ หรือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในการสำรวจ

2.2 ค้นหาข้อมูล ให้กำหนดหัวข้อและเลือกคำสำคัญ เกษตรกรรม จังหวัดเลย

2.3 พิจารณาผลการค้นหา และ ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ให้เลือกใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ โดยสังเกตจากนามสกุลของเว็บไซต์ นำมาเปรียบเทียบ ความสอดคล้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลจากหลายแหล่ง แหล่งต้นตอของข้อมูล ผู้เขียน วันที่เผยแพร่

จากการสำรวจ ค้นหา พิจารณา ประเมินผลความน่าเชื่อถือของข้อมูล

จากการสำรวจ และมูลค่าผลผลิตรวมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเลย ปี 2559 สังเกตได้ว่า ไม้ดอกไม้ประดับมีจำนวนพื้นที่การปลูกมากที่สุด พืชผักมีการปลูกน้อยที่สุดให้นักเรียนลองพิจารณาผลการค้นหาว่าจะปลูกพืชประเภทใดดี ?

3.ขั้นประมวลผลข้อมูล
คือ การนำข้อมูลมาคำนวณ เรียงลำดับ จำแนกจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ แล้วจึงสรุปผลออกมาเป็นสารสนเทศหรือความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
จากปัญหา ทำการรวมผล และเรียงลำดับ พื้นที่ว่างและการทำเกษตรกรรมที่ต้องการ

จาก รายการการผลิตในจังหวัดเลย www.loei.doae.go.th/newsite/wp-content/uploads/2015/04/planting-2559.pdf

ทำการเรียงลำดับ จำแนก จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ และสรุป โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาผลราคาของผลผลิตในแต่ละกลุ่มที่มีมูลค่าต่อกิโลกรัมสูงสุด เพื่อนำมาประเมินผลหาทางเลือกต่อไป สรุปได้ดังตาราง

4.ขั้นวิเคราะห์ประเมินผลและสร้างทางเลือก
คือ การนำผลจากการประมวลมาวิเคราะห์และประเมินหาทางเลือกที่เป็นไปได้ โดยการเปรียบเทียบและตัดสินใจ

จากตารางที่ประมวลผลได้ เกษตรกรจึงนำมูลค่า (บาท) ต่อกิโลกรัมมาเป็นเงื่อนไขในการวิเคราะห์ ประเมินผล และสร้างทางเลือกได้ดังตารางต่อไปนี้

จากปัญหาการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ เกษตรจังหวัดจึงแนะนำให้เกษตรกรทดลองปลูกพืชที่ต้องการเพียงชนิดเดียวก่อนแทนที่จะปลูก 2 ชนิด ทำให้ได้ตารางผลทางเลือกสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

การทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์และวิเคราะห์ข้อมูล

การทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ คือ การตั้งคำถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นโดยจะมีคำตอบให้เลือกเพื่อทำระบบจะสามารถทำการวิเคราะห์ผลส่งกลับไปยังผู้ทำการสำรวจ เช่น สำรวจเรื่องอาหารกลางวันที่ชอบ กีฬาที่ชอบ เป็นต้น

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ทำแบบสำรวจความคิดเห็น
เป็นการตั้งคำถามเพื่อให้คนในชุมชนออนไลน์ตอบคำถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นซึ่งเฟสบุ๊คมีให้บริการอยู่หลายเพจหรือหลายแอป เช่น Polls for Pages

1. โดยพิมพ์คำว่า Poll จะมีเพจ Poll ให้เลือกใช้และกดเริ่มเล่นได้เลย
2. กำหนดรายละเอียดเรื่องราวที่ต้องการสำรวจ
3. คลิกที่ Next Question เพื่อตั้งคำถาม
4. ตั้งคำถามและคำตอบที่ต้องการสำรวจ
5. หน้าตาของการสำรวจออนไลน์ที่เกิดขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจออนไลน์ เป็นการแสดงผลลัพธ์ของผลการสำรวจให้กับผู้สำรวจได้ทราบว่า ชุมชนออนไลน์มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องที่ท่านต้องการทราบ โดยสามารถวิเคราะห์และส่งข้อมูลเป็นตารางทำงานของ Excel ได้ด้วย

1. การแสดงผลการสำรวจในแต่ละตัวเลือกโดยแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ถูกเลือก
2. สามารถแสดงผลการสำรวจส่งกลับไปยังผู้ทำการสำรวจได้
3. สามารถแสดงผลเป็นแบบรายบุคคลที่ทำการสำรวจ
4. สามารถส่งข้อมูลกลับมายังผู้สำรวจในรูปแบบของตารางทำงาน Excel
5. สามารถจับรางวัลให้กับผู้ที่ทายผลได้ถูกต้อง

การใช้โปรแกรมสื่อสาร Line ทำแบบสำรวจความคิดเห็น เป็นการสำรวจความคิดเห็น เหมือนกับของ Facebook โดยจะเป็นคำสั่งที่จะอยู่ในกลุ่มของเพื่อน หรือกลุ่มสมาชิก (Group line)

Technology Challenge

สำรวจด้วยออนไลน์

Missions :
1. ให้สร้างแบบสำรวจสถานที่ทัศนศึกษาที่อยากไปที่สุด(คุณครูสามารถให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อที่ต้องการก็ได้) โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่นักเรียนเลือก
2. นำข้อมูลมาประมวลผลและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
Materials :
1. โปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์
2. อุปกรณ์เครื่องเขียน
Ask : การทำแบบสำรวจออนไลน์ทำอย่างไร
Plan & Design : ออกแบบและวางแผนการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย