www.pornvideos Top

sex gif

 

DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.4 หน่วย 3 เรื่อง ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.4 หน่วย 3 เรื่อง ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้

DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.4 หน่วย 3 เรื่อง ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ : 3
เรื่อง : ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สาระ : สาระที่ 8 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด :
ว 8.2 ป 4/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
บทนำของเรื่อง : การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจตรงกัน

อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต (Internet)
มาจากคำว่า “Inter-Connection network” เป็นเครือข่ายของการสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายย่อยๆ หลายๆ เครือข่ายรวมตัวกันเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จะต้องทำการเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) ก่อนโดย ISP จะทำหน้าที่ในการเชื่อมสัญญาณจากภายในประเทศไปยังทั่วโลก ด้วยสายสัญญาณความเร็วสูง

โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)1 ซึ่งในปัจจุบันมีหลายบริษัท เช่น 3BB, TURE, AIS เป็นต้น ทำการส่งสัญญาณผ่าน โทรศัพท์พื้นฐาน หรือ เคเบิลใยแก้ว 2 เข้ามายังอุปกรณ์ เราเตอร์ (Router) 3 ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยัง เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ 4 ด้วยสัญญาณแบบใช้สายหรือสัญญาไร้สาย (Wifi)

ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
เนื่องจากอินเทอร์เน็ตคือการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายย่อยหลายๆ เครือข่ายเข้าด้วยกันทำให้เกิดการรับและส่ง หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือข้อมูลจากอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ด้วยความเร็วสูงกว่า 30 – 400 เมกะบิตต่อวินาทีในปัจจุบัน

1.ทำให้เราสามารถค้นหาข้อมูลได้ในเวลาที่รวดเร็ว เช่น Google เป็นต้น

2.ทำให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วโดยใช้โปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น การติดต่อเพื่อน หรือหมอติดต่อ

3.ทำให้เราสามารถติดต่อค้าขายไปยังทั่วโลกได้ในเวลาที่รวดเร็ว เช่น www.alibaba.com

4.ทำให้เราสามารถได้รับความบันเทิงต่างๆ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ได้จากแหล่งข้อมูล youtube เป็นต้น

การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
เนื่องด้วยอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุด และมีการปรับปรุง (Update) ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาโดยมี เว็บไซต์ (Website) ซึ่งเป็นเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวขององค์กรต่างๆ นำออกมาเผยแพร่ โดยปัจจุบันมีจำนวนเว็บไซต์มากกว่า 1,200 ล้านเว็บไซต์ ซึ่งการหาข้อมูลสามารถหาได้จาก เว็บไซต์ ที่ใช้ในการสืบค้นหรือที่เรียกว่า (Search Engine) ตัวอย่างเช่น

คำสำคัญที่ใช้ในการค้นหา(Keyword)
การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจะต้องใช้ คีย์เวิร์ด(Keyword) หรือ คำสำคัญ ซึ่งคำที่ใช้ควรเป็นคำที่ตรงประเด็น กระชับจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ เพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ เช่น ชื่อเรื่อง หัวข้อ หัวเรื่อง หรือรายละเอียดอย่างย่อของข้อมูล

การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องมีคำสำคัญ (Keyword) ใช้ในการค้นหา เมื่อค้นหาแล้วจะพบกับเว็บไซต์ซึ่งจะต้องเลือกเว็บไซต์ที่มี ความน่าเชื่อถือแล้วจึงนำข้อมูลไปประมวลผลเป็นสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อไป

1.ให้กำหนดหัวข้อและเลือก คำสำคัญ(Keyword) ที่ตรงกับความสนใจมีความชัดเจนเหมาะสม เช่น โรงเรียน บ้าน ของเล่น

2.ให้เลือกใช้ข้อมูลจาก เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ โดยสังเกตจากนามสกุลของ website เช่น org หรือ co.th เป็นหลักก่อน

3.ให้รวบรวมข้อมูล จากหลายๆเว็บไซต์ เพื่อจะได้นำข้อมูลมา พิจารณา เปรียบเทียบ แล้วเลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน

4.นำมาทำเป็น รายงานหรือนำเสนอข้อมูล โดยจะต้องนำข้อมูลมา เรียบเรียง สรุปเป็นภาษาของตนเอง Luptatis core, veligen

การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
เมื่อได้รับข้อมูลต้องนำมาพิจารณาโดยใช้วิธีสังเกตและตั้งคำถามโดยใช้หลักที่ว่า
1. ใคร (Who)
2. อะไร (What)
3. เมื่อไร (When)
4. ทำไม (Why)
5. อย่างไร (How)

การประเมินความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
เนื่องด้วย เว็บไซต์(Website) มีการนำเสนอข้อมูลที่มีทั้ง ภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถสร้างผลกระทบที่ดีและไม่ดีแก่ผู้รับข้อมูลได้ จึงควรจะ ประเมินความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
โจทย์ :
หลังเลิกเรียน เด็กชายแบ่งปัน
ยืนรอคุณพ่ออยู่หน้าโรงเรียนมีชายแปลกหน้าเข้ามาพูดคุยและเชิญชวนไปเล่นเกมที่
ร้านบริเวณนั้น

แบ่งปันจึงคิดวิเคราะห์ตามหลัก Who, What, When, Why, How

แบ่งปัน จึงสรุปว่า ไม่ไปตามคำชักชวนของคนแปลกหน้า
เนื่องจากไม่รู้จักคนแปลกหน้าและไม่น่าเชื่อถือ
เขาต้องการให้เราไปเล่นเกมจะได้เสียเงิน

การประเมินความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
เนื่องด้วย เว็บไซต์(Website) มีการนำเสนอข้อมูลที่มีทั้ง ภาพ ข้อความ เสียง
ภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถสร้างผลกระทบที่ดีและไม่ดีแก่ผู้รับข้อมูลได้ จึงควรจะ
ประเมินความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1.ใครเป็นเจ้าของเว็บไซต์ (Who) ใครเป็นผู้เผยแพร่
มีแหล่งอ้างอิงหรือไม่เพื่อความเป็นจริงและกลางของข้อมูล

2.วันที่เผยแพร่ข้อมูล (When) เพื่อสังเกตความทันสมัยของข้อมูล

3.ข้อมูลอะไร (What) ข้อมูลที่ได้รับมามีความเหมาะสมหรือไม่

4.ข้อมูลนี้ถูกส่งออกมาทำไม (Why) เพื่อต้องการทราบจุดประสงค์การเผยแพร่ข้อมูลที่แท้จริง

ประเภทของเว็บไซต์

กิจกรรมบูรณาการ

ลิปดาอยากทำอะไรมากมายจากภาพให้นักเรียนพิจารณารูปภาพ โดยกาเครื่องหมายถูก หน้าคำสำคัญที่เลือกเพื่อให้ลิปดานำไปค้นหาความรู้ในอินเทอร์เน็ต

ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล และเขียนอธิบายด้วยหลัก Who, What, When, Why, How

สถานการณ์ :
ขณะที่ลิปดากำลังใช้โทรศัพท์ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอยู่นั้นมีข้อความส่งมายังโทรศัพท์บอกว่า ขณะนี้น้ำกำลังจะท่วมประเทศไทยให้ทุกคนเตรียมอพยพทรัพย์สินไปเก็บไว้ หากไม่มีที่เก็บสามารถนำมาฝากไว้ได้ที่นี่นะครับ

Technology Challenge

Website in this world
ลิปดาถามคุณพ่อว่า เว็บไซต์ในโลกนี้มีจำนวนเท่าไรคะ คุณพ่อตอบว่า น่าจะมีประมาณ 1,200 ล้านเว็บไซต์เลยนะ โห… มากมายขนาดนั้นเลยหรือคุณพ่อ แล้วเว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญของโลกใช่ไหมคะ ใช่แล้วจ้า แต่ว่าก็มีทั้งที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือเหมือนกันนะ ลิปดาควรระมัดระวังการรับข้อมูลจากเว็บไซต์พวกนี้นะลูก

Missions :
1. คุณครูยกตัวอย่างเว็บไซต์ และให้นักเรียนชูป้ายว่าเว็บไซต์นี้น่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อ พร้อมอธิบาย
2. นักเรียนเขียนสรุปเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์และน่าเชื่อถือ
3. ยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมา 10 เว็บไซต์พร้อมอภิปราย
Materials : 1. คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องเขียน
Ask : การประเมินความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์มีวิธีการอย่างไร
Plan & Design : แบ่งหน้าที่การทำงานวางแผนในการเขียนสรุปเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์

ความรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรม

การนำข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์มาใช้ประโยชน์
การนำข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์มาใช้ประโยชน์ เมื่อค้นหาข้อมูลความรู้จากเว็บไซต์ต่างๆ เราควรนำข้อมูลมาประมวลผลโดย การพิจารณา เปรียบเทียบ การเรียงลำดับ การจำแนกกลุ่ม การรวมข้อมูล และการสรุปผล โดยการ เลือกข้อมูลที่สอดคล้องและสัมพันธ์กัน เพื่อนำไปทำรายงานหรือนำเสนอต่อไป

โจทย์ปัญหา : คุณแม่บอกว่าคุณย่าไม่ค่อยสบาย ร่างกายอ่อนแอ อาจเนื่องจากคุณย่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย หรือพักผ่อนไม่เต็มที่ เราไปเยี่ยมคุณย่าพรุ่งนี้กัน ลิปดาจะไปค้นหาความรู้เรื่องนี้จากไหนดีนะเพื่อนำไปช่วยคุณย่า

Technology workshop

โรคไข้เลือดออกน่ากลัวจังเลย

Investigate Idea : ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ลิปดาได้นั่งดูข่าวในโทรทัศน์ว่ามีคนเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ลิปดาตกใจและกลัวว่าคนในครอบครัวจะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ลิปดาจะไปค้นหาความรู้เรื่องนี้จากไหนดีเพื่อนำมาป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัว
Missions :
1. ให้นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ แล้วนำมารวบรวมเป็นความรู้และทำเป็นรายงาน
2. โดยจะต้องบูรณาการกับวิชาภาษาไทย
Materials : 1. คอมพิวเตอร์ 2. อุปกรณ์เครื่องเขียน 3. อุปกรณ์ที่คุณครูกำหนด
หมายเหตุ : หัวข้อเนื้อหาความรู้ที่ต้องการ คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ASK : หลักการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเว็บไซต์ และการนำข้อมูลมาทำรายงาน โดยเรียบเรียงเป็นภาษาของตนเอง
Plan&Design : วางแผนและออกแบบแผนการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
Building&Testing : ให้นักเรียนลงมือทำตามแผนที่กำหนดไว้
Evaluation&Redesign :
1. นักเรียนสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่
2. ส่วนที่ยากที่สุดของภารกิจนี้คืออะไร
3. แนวความคิดที่ได้จากค้นหาคืออะไร