www.pornvideos Top

sex gif

 

DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.3 หน่วย 5 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ทำงานตามวัตถุประสงค์

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.3 หน่วย 5 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ทำงานตามวัตถุประสงค์

DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.3 หน่วย 5 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ทำงานตามวัตถุประสงค์

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ : 5
เรื่อง : การใช้งานซอฟต์แวร์ทำงานตามวัตถุประสงค์
สาระ : สาระที่ 8 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด : ว 4.2 ป 3/4 รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์การใช้ซอฟต์แวร์ทำงานตามวัตถุประสงค์ เช่น ใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอหรือซอฟต์แวร์ กราฟิก สร้างแผนภูมิรูปภาพ ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ทำป้ายประกาศ หรือเอกสารรายงาน ใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานในการประมวลผลข้อมูล
บทนำของเรื่อง : โปรแกรม Microsoft Office 2016 เป็นชุดโปรแกรมสำนักงาน พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ซึ่งสามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ และแอปเปิล แมคอินทอช ประกอบด้วย โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Access เป็นต้น

การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำในการทำป้ายประกาศและเอกสารรายงาน

ชุดคำสั่งควบคุมการทำงานแฟ้มข้อมูล ไฟล์ (File)

ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Word

โปรแกรม ไมโครซอฟท์ เวิร์ด 2016
เป็นโปรแกรมประยุกต์ (Application) ที่ใช้สำหรับสร้างและจัดรูปแบบเอกสาร ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แผ่นพับ ใบปลิว นามบัตร หรือเอกสารอื่น ๆ มากมายได้อย่างสวยงาม

1.พิมพ์เอกสารง่ายดายแบบมืออาชีพ
คำสั่งการใช้รูปแบบตัวอักษร แบบต่าง ๆ สัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมถึงโปรแกรมตรวจจับคำผิดจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

2.จัดรูปแบบเอกสารได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลต (Template) ใหม่ๆ ทำให้เราสามารถสร้างงานแบบมืออาชีพได้ง่ายขึ้น

3.สามารถทำจดหมายเวียน
การส่งเอกสารครั้งละมาก ๆ สามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

4.สามารถเชื่อมต่อเอกสารเข้าสู่อินเทอร์เน็ต
สามารถใช้โปรแกรมเวิร์ด (Word) ทำ เว็บเพจ (Webpage) แบบง่ายๆ ได้

การตกแต่งเอกสารด้วยริบบอนหน้าแรก (Home)

ริบบอนหน้าแรก (Home)
เป็นชุดคำสั่งที่จะได้ใช้บ่อยที่สุด เช่น การคัดลอก (Clipboard), รูปแบบของตัวอักษร (Fonts), การตั้งค่าของย่อหน้า (Paragraph), สไตล์ของตัวอักษร (Styles) และ แก้ไขตัวอักษร (Editing)

1.คลิปบอร์ด (Clipboard) เป็นชุดคำสั่งในการตัด (Cut), คัดลอก (Copy), วาง (Paste) ข้อความหรือตัวอักษร และ ตัวคัดวางรูปแบบตัวอักษร (Format Painter)

2.ฟอนต์ (Font) เป็นชุดคำสั่งในการแก้ไขรูปแบบตัวอักษร ขนาด ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย สีตัวอักษร ตัวเล็กตัวใหญ่

3.ย่อหน้า (Paragraph) เป็นชุดคำสั่งในการจัดย่อหน้า ของเอกสาร ชิดซ้าย ขวา กึ่งกลาง การเรียงเลข หมุด สัญลักษณ์ ระยะห่างระหว่างบรรทัด และการกำหนด รูปแบบเส้นของตาราง

4.สไตล์ (Styles) เป็นชุดคำสั่งในการจัดรูปแบบตัวอักษรที่มีมาตรฐาน เช่น หัวข้อเรื่อง เนื้อหา ส่วนท้ายบทนำ เป็นต้น

5.การแก้ไข (Editing) เป็นชุดคำสั่งในการค้นหาตัวอักษร แทนที่คำ และการเลือก ข้อความ หรือส่วนของข้อความแบบอัตโนมัติ

การเลือกข้อความ Select Data

ก่อนจะลงมือตกแต่ง ปรับปรุง แก้ไข ลบ จัดตำแหน่ง ข้อความในเอกสารควรจะต้องรู้จักการเลือกข้อความ (Highlight) ก่อน ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีสามารถใช้ได้ทั้ง เมาส์ และ คีย์บอร์ด ซึ่งมีวิธีการเลือกแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

การตกแต่งข้อความด้วยชุดคำสั่ง ฟอนต์ (Font)

1.คลิกเลือกข้อความ (Select) ที่ต้องการ
2.เลือกคำสั่งฟอนต์ (Font) ที่ต้องการ

รายละเอียดของชุดคำสั่ง ฟอนต์ (Font)

การจัดเอกสารด้วยชุดคำสั่ง ย่อหน้า (Paragraph)

รายละเอียดของชุดคำสั่ง ย่อหน้า (Paragraph)

การแทรกรูปภาพ

ริบบอน แทรก (Ribbon Insert)
เป็นชุดคำสั่งเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพ กล่องข้อความ อักษรศิลป์ รูปร่าง SmartArt และอื่น ๆ เพื่อตกแต่งงานเอกสารให้มีความสวยงามน่าสนใจ

ขั้นตอนการแทรกรูปภาพ

โปรแกรม ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล 2016

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำตารางเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นทั้งตัวอักษรและตัวเลข เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม เรียงลำดับ การหาผลรวม และการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ผล สร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ ประเมินทางเลือก และนำเสนองานในรูปแบบของ กราฟ แผนภูมิ และตาราง เป็นต้น

โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซล ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจาก Excel 1.1 มาเป็น Excel 5, 6, Excel 95, 97, 2000, 2003, 2007, 2010 จนมาเป็น Excel 2013 และ 2016 ในปัจจุบัน

เราสามารถนำโปรแกรม Microsoft Excel ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านข้อมูลได้ดีขึ้น สะดวก รวดเร็ว ในการประมวลผล เปรียบเทียบเพื่อนำมาตัดสินใจแก้ไขปัญหา โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

1.การจัดงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย เพื่อฝึกนิสัยให้เป็นคนที่ประหยัดและอดออม

2.จัดเก็บสต๊อกของสินค้า เพื่อใช้ในการคำนวณสินค้าคงเหลืออยู่ในคลังเก็บสินค้าเพื่อการตัดสินใจต่อไป

3.ใช้จัดทำตารางสอน เป็นการจัดระเบียบแบ่งแยกหน้าที่และเวลาในการเรียนการสอนของนักเรียน

4.การประมวลผลและนำเสนอข้อมูล เพื่อประเมินสถานการณ์ และการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

1.เซลล์ (Cell) คือ ช่องที่ใช้เก็บข้อมูล
2.คอลัมน์ (Columns) คือ แถวในแนวตั้งของ Cell มีจำนวน 16,384 คอลัมน์ A ถึง XFD
3.แถว (Row) คือ แถวในแนวนอนมีตั้งแต่แถวที่ 1 ถึง 1,048,576 แถว
4.ตำแหน่งของเซลล์ (Cell Address) คือ ส่วนที่แสดงตำแหน่งที่อยู่ของเซลล์ที่ถูกเลือก ดังตัวอย่างจะเป็น A1
5.แผ่นงาน (Sheet) คือ ตำแหน่งของแผ่นงานที่ทำงานอยู่ซึ่งอาจมีหลายแผ่นงาน (sheet)
6.ช่วงของเซลล์ (Range) คือ พื้นที่เซลล์ที่ถูกเลือกเพื่อแก้ไขรูปแบบ หรือรายละเอียดต่าง ๆ

ชนิดของข้อมูล (Data)
ใน Excel นั้น มีหลายรูปแบบ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ยังมีอีกหลายประเภท ดังนี้

การเริ่มต้นการพิมพ์ข้อมูลจะต้องทำการกำหนดตำแหน่งของเซลล์เพื่อให้ Excel ทราบว่า กำลังทำงานอยู่บน แผ่นงาน (sheet) ใดและทำงานที่ตำแหน่งเซลล์ใดในแผ่นงาน (sheet) นั้น

การประมวลผลด้วย Excel
หลังจากการเก็บข้อมูลลงในตารางแล้วเราสามารถนำข้อมูลนั้นมาทำการประมวลผลได้ ทั้งข้อมูลแบบที่เป็น ตัวเลข และ ตัวอักษร เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่สามารถอ้างอิงได้ โดยมีวิธีการประมวลผลดังต่อไปนี้

1.การคำนวณหาผลรวม เป็นการสรุปหาผลรวมของข้อมูลต่าง ๆ เช่น จำนวนแคลอรีที่ทานในแต่ละวัน

2.เรียงลำดับ เป็นการจัดลำดับ ตามเงื่อนไขของข้อมูล เช่น ลำดับคนที่ทานอาหารจำนวนแคลอรีมากที่สุด

3.จัดกลุ่ม เป็นการจัดประเภทข้อมูล เช่น กลุ่มที่ต้องระมัดระวังอาหาร

4.เปรียบเทียบ เป็นการนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบความแตกต่าง เช่น ได้รับแคลอรีมากกว่าที่ต้องการ

วิธีป้อนสูตร
คือ การป้อนสูตรคำนวณลงในช่องเซลล์ เราต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย = (เท่ากับ) นำหน้าสูตรเสมอ ถ้าเราไม่ใส่เครื่องหมายเท่ากับจะกลายเป็นข้อความธรรมดาไม่สามารถคำนวณได้

วิธีการป้อนค่าสูตรใน Excel

1.คลิกช่องเซลล์ที่ต้องการให้เป็นผลลัพธ์แล้วพิมพ์เครื่องหมาย = แล้วคลิกตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการบวกจะแสดงผลดังตัวอย่าง = A3+B3
2.กดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด จะปรากฏผลลัพธ์ในเซลล์ที่ต้องการ
3.สำหรับสูตรคำนวณอื่น ๆ เช่น ลบ(-), คูณ(*), หาร(/) สามารถเปลี่ยนเครื่องหมายแทนได้เลย เช่น = A4-B4, A5*B5, A6/B6
4.จะได้ผลลัพธ์ ดังรูป

โปรแกรม ไมโครซอฟท์ เพาท์เวอร์พอยต์ (Powerpoint) 2016

เป็นโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเชิงรูปภาพและกราฟิก ใช้สร้างผลงานในการนำเสนอ โดยมีแม่แบบ และเอฟเฟกต์แบบต่าง ๆ ที่ช่วยให้สร้างงานได้ง่ายขึ้น ทำให้งานที่ใช้ในการนำเสนอมีความสวยงามและน่าสนใจ ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้ในด้านการนำเสนองานสำหรับ การเรียนการสอน หรืองานทางธุรกิจ เป็นต้น โดยซอฟต์แวร์นี้มีจุดเด่น คือ

1.สามารถทำงานร่วมกับข้อความ ตาราง แผนภูมิ และองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานนำเสนอ

2.สามารถแชร์ (Share) งานนำเสนอของตนเองผ่านบุคคลอื่นๆ ด้วย อีเมลหรือการนำเสนอแบบออนไลน์ได้

3.สามารถจัดรูปแบบเอกสารได้อย่างง่ายดายด้วย เทมเพลต (Template) ทำให้สามารถสร้างงานแบบมืออาชีพ

4.สามารถสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายได้โดยการใช้โปรแกรม Powerpoint

1.แฟ้ม (File) เก็บคำสั่งการจัดการไฟล์ เช่น คำสั่งสร้าง, บันทึก, เรียกใช้ เป็นต้น
2.แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access Toolbar) เป็นแถบเครื่องมือคำสั่งที่ใช้งานบ่อยสามารถเพิ่มคำสั่งตามที่ต้องการได้
3.แถบชื่อไฟล์ (Title bar) แสดงชื่อโปรแกรมและแสดงรายชื่อของไฟล์ที่เปิดใช้งานอยู่
4.ปุ่มควบคุม (Windows) ใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิด และขยายหน้าต่างของโปรแกรม
5.ริบบอน (Ribbon) เป็นที่รวบรวมคำสั่งต่าง ๆ เป็นชุดคำสั่งได้แก่ คำสั่งหน้าแรก(Home), แทรก(Insert), ออกแบบ(Design), การเปลี่ยนสไลด์(Transition), ภาพเคลื่อนไหว(Animation), การนำเสนอภาพนิ่ง(Slide Show), ตรวจทาน(Review), มุมมอง(View)
6. Slide Pane ใช้แสดงรายละเอียดพื้นที่การทำงานของสไลด์
7. Note Pane ใช้เพิ่มข้อความหรืออธิบายสไลด์ของผู้บรรยาย
8. Status Bar ใช้แสดงรายละเอียดของสไลด์ที่เปิดขึ้นมาใช้งาน

ชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของแฟ้มข้อมูล powerpoint

การสร้างงานนำเสนอใหม่ (File New)
คือ การเริ่มต้นการสร้างงานนำเสนอ โดยกำหนดรูปแบบตามงานที่ต้องการนำเสนอ จะมีให้เลือกรูปแบบที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น อัลบั้มรูป ปฏิทิน แผนภูมิ ไดอะแกรม และอื่น ๆ และเราสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้จากออนไลน์ (Online)

วิธีการสร้างงานไฟล์นำเสนอใหม่
1.คลิกเลือกคำสั่งริบบอนไฟล์ (File) คือชุดคำสั่งจัดการแฟ้มข้อมูล
2.คลิกเลือกคำสั่ง New คือคำสั่งเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่หรือการสร้างไฟล์
3.คลิกเลือกรูปแบบงานนำเสนอและเลือกรูปแบบที่ต้องการ
4.หากไม่พบสามารถใช้คำในการค้นหาหรือเปลี่ยนเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ เช่น ด้านธุรกิจ การศึกษา ป้าย เป็นต้น

ชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของแฟ้มข้อมูล powerpoint
หลังจากเลือกรูปแบบเทมเพลตและธีม (Template and Themes) ในการนำเสนอเรียบร้อยแล้วจึงเริ่มต้นพิมพ์ข้อมูลเอกสาร และตกแต่งข้อความกันดีกว่า
การตกแต่งอักษรด้วย ริบบอน หน้าแรก (Home)

1.คลิกเลือกกล่องข้อความที่ต้องการ
2.คลิกเลือกรูปแบบตัวอักษร (Font) ขนาด ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ สีพื้น และ สีของตัวอักษร
3.สามารถคลิกเลือกคำสั่งการจัดเรียงข้อความ (Paragraph) สามารถจัดเรียงแบบชิดซ้าย ขวา หรือการจัดเรียงแนวตัวอักษร เช่น แนวตั้ง แนวนอน
4.สามารถเพิ่มแผ่นงานนำเสนอใหม่ (New Slide)
5.สามารถเลือกรูปแบบโครงสร้างของแผ่นงานใหม่ได้ โดยการคลิกเลือก
6.หรือหากเลือกไปแล้วก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบแผ่นงานได้โดยการกดที่ Layout ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เลือกเช่นกัน

การแทรก รูปภาพ (Picture)
สามารถแทรกภาพจากแหล่งออนไลน์ได้ ซึ่งสามารถค้นหาได้ที่่ Office.com, Clip Art หรือ Search Engine Bing นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาได้ที่ SkyDrive ได้

SmartArt เป็นการนำเสนอภาพมโนทัศน์และความคิดต่าง ๆ ออกมาเป็นกราฟิกที่มีลำดับขั้นตอนหรือแสดงความสัมพันธ์ทั้งหมด ทำให้มองเห็นภาพรวมของแนวคิดได้อย่างชัดเจน

ขั้นตอนนำเสนอแผนภาพด้วย SmartArt
1.คลิก ริบบอน แทรก (Insert)
2.คลิกปุ่ม SmartArt
3.คลิกเลือกกลุ่มของ SmartArt ที่ต้องการ
4.คลิกเลือก รูปแบบ SmartArt
5.คลิก OK จะได้รูป SmartArt ที่ต้องการ

การแทรกแผนภูมิ (Charts) สามารถสร้างกราฟและแผนภูมิข้อมูลชนิดต่าง ๆ เช่น แผนภูมิคอลัมน์ กราฟเส้นตรง แผนภูมิวงกลม หรือแผนภูมิแท่ง เป็นต้น โดยการนำข้อมูลตัวเลขที่ต้องการเปรียบเทียบหรือแสดงความสัมพันธ์ มาสร้างเป็นกราฟหรือแผนภูมิ

Technology workshop

Flash card for you Poster for me

Investigate Idea : จะมีงานแข่งขันประกวดสร้างนวัตกรรมสื่อของแต่ละวิชาประจำปี คุณครูจึงขอให้นักเรียนช่วยกันรวบรวมข้อมูล สร้างสื่อ และนำเสนอ สำหรับช่วยในเรื่องการเรียนของน้อง ๆ ในแต่ละวิชา โดยจะเป็นสื่อ แผ่นพับ โปสเตอร์ พร้อมทำรายงานสรุปเป็นเอกสารเพื่อนำเสนองาน
Missions : ให้นักเรียนใช้โปรแกรมประมวลคำ รวบรวม ข้อมูล และสร้างสื่อ บัตรคำ หรือโปสเตอร์ โดยให้นักเรียนเลือกหัวข้อของน้อง ๆ ในแต่ละวิชา พร้อมทำเอกสารสรุปการนำเสนอ
Materials : 1. โปรแกรม Microsoft word 2. อุปกรณ์เครื่องเขียน
ASK :
1. การรวบรวมข้อมูลมีความสำคัญอย่างไร
2. การทำให้ตัวอักษรมีรูปร่างและขนาดที่เหมาะสมกับงานควรใช้คำสั่งใด
Plan&Design : วางแผนและออกแบบการรวบรวมข้อมูล และสร้างบัตรคำและโปสเตอร์
Building&Testing : ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ รวบรวมข้อมูล สร้างบัตรคำและโปสเตอร์
Evaluation&Redesign :
1. นักเรียนสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่
2. นักเรียนเกิดปัญหาจากการทำภารกิจนี้หรือไม่
3. นักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร

Superhero Excel Excel ช่วยเราด้วย

Investigate Idea : ลิปดาหิวข้าว คุณครูถามว่าทำไมไม่ไปซื้อข้าวกลางวันทานล่ะ ลิปดาบอกว่าคุณแม่ให้เงินมาเป็นสัปดาห์ เพื่อให้ลิปดารู้จักการบริหารเงินแต่เงินลิปดาหมดก่อนวันศุกร์ทุกทีเลย ไม่รู้ลิปดาเอาเงินไปใช้อะไรค่ะ
Missions : ให้นักเรียนสร้างตารางรายรับรายจ่าย เพื่อประมวลผลรายรับรายจ่ายของนักเรียนใน 1 สัปดาห์ว่าใช้จ่ายอะไรไปบ้างและนักเรียนใช้จ่ายในแต่ละด้านมากน้อยอย่างไร โดยใช้โปรแกรมตารางทำงาน (Microsoft Excel)
Materials : 1. โปรแกรม Microsoft Excel 2. อุปกรณ์เครื่องเขียน
ASK :
1. ก่อนจะสร้างตาราง Excel นักเรียนต้องมีอะไรก่อน
2. การประมวลผลรายรับรายจ่ายทำให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง
Plan&Design : วางแผนและออกแบบการรวบรวมข้อมูล ตารางรายรับรายจ่าย และนำเสนอรายละเอียดของค่า ใช้จ่าย
Building&Testing : ให้ลงมือปฏิบัติตามแผนการสร้าง และประมวลผลตารางรายรับรายจ่าย
Evaluation&Redesign :
1. นักเรียนสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่
2. นักเรียนพบปัญหาขณะปฏิบัติงานหรือไม่
3. นักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

พระมหาราชา พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Investigate Idea : ในปี พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต นำมาซึ่งความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อปวงประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ทรงครองราชย์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจไว้มากมาย
Missions : ให้นักเรียนใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอหรือซอฟต์แวร์กราฟิกสร้างแผนภูมิรูปภาพ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Materials : 1. โปรแกรม Paint, Paint3D, Powerpoint 2. อุปกรณ์เครื่องเขียน
ASK :
1. เราสามารถหารูปภาพเพิ่มเติมได้ด้วยวิธีการใด
2. การนำเสนองานที่เป็นลำดับขั้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ ควรจะเลือกการนำเสนอในรูปแบบใด
Plan&Design : วางแผนและออกแบบการใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอหรือกราฟิก สร้างแผนภูมิรูปภาพเพื่อนำเสนอเรื่องราว
Building&Testing : ให้นักเรียนลงมือสร้างงานนำเสนอตามที่ได้วางแผนไว้
Evaluation&Redesign :
1. นักเรียนสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่
2. นักเรียนพบปัญหาขณะปฏิบัติงานหรือไม่
3. นักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร