www.pornvideos Top

sex gif

 

DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.3 หน่วย 4 เรื่อง รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.3 หน่วย 4 เรื่อง รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์

DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.3 หน่วย 4 เรื่อง รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ : 4
เรื่อง : รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
สาระ : สาระที่ 8 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด :ว 4.2 ป 3/4 รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
บทนำของเรื่อง : Information Literacy คือ ความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่นำข้อมูลหรือสารสนเทศที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมมาใช้ เพราะจะทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น

ข้อมูล (Data)

คือข้อเท็จจริงหรือสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ เรื่องราว เหตุการณ์ หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่เราสนใจ ซึ่งประเภทของข้อมูลที่ได้รับจะอยู่ในรูปแบบของ ข้อมูลรูปภาพ, ตัวเลข-สัญลักษณ์, ตัวอักษร, เสียง, ภาพเคลื่อนไหว รสสัมผัสและผิวสัมผัสซึ่งเราจะรับรู้ได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก ผิวสัมผัส

เราสามารถรับรู้ข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเรา ดังนี้

แหล่งข้อมูล หรือ สื่อ (Media) คือ ตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร โดยนำสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับเพื่อติดต่อสื่อสารถึงกัน

แหล่งข้อมูล หรือ สื่อ (Media Forms) มีด้วยกันหลายรูปแบบ เราจำเป็นต้องเข้าใจ จุดประสงค์ของแหล่งข้อมูล (สื่อ) หรือที่เรียกว่า การรู้เท่าทันสื่อไม่อย่างนั้นเราจะหลงเชื่อไปกับสื่อ (แหล่งข้อมูล) ที่ไม่เหมาะสมได้

การรวบรวม ประมวลผล นำเสนอข้อมูลสารสนเทศ

สารสนเทศ (Information)

คือ ข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์และพิจารณาว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมมีความน่าเชื่อถือ โดยนำ ข้อมูล มา ประมวลผล ทำให้กลายเป็น สารสนเทศ สามารถนำไปใช้ในการนำเสนอหรือนำไปใช้ประโยชน์

ขั้นตอนการรวบรวม ประมวลผล และ นำเสนอข้อมูล
คือ ขั้นตอนวิธี หรือแผนการรวบรวมเพื่อนำมาทำเป็นสารสนเทศหรือความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีขั้นตอนคือ
1. การกำหนดหัวข้อ
2. การเตรียมอุปกรณ์
3. ค้นหาและเก็บข้อมูล
4. นำข้อมูลที่ได้มาทำการประมวลผล โดยการเปรียบเทียบ จัดกลุ่มเรียงลำดับ จนได้ผลเป็นสารสนเทศ
5. นำเสนอ ซึ่งทำได้หลายลักษณะตามวัตถุประสงค์ เช่น การบอกเล่า เอกสารรายงาน โปสเตอร์ โปรแกรมนำเสนอต่าง ๆ

1. ขั้นการกำหนดหัวข้อที่ต้องการ คือ การกำหนดหัวเรื่องที่ต้องการรวบรวม โดยเลือกหัวข้อที่สนใจ แต่ควรจะมีขอบเขตและเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนและมีประโยชน์ โดยสังเกตภาพดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง : จากภาพ คุณครูไปเที่ยวสวนสัตว์ดุสิต ถ่ายรูปสัตว์ต่าง ๆ นำมาให้นักเรียนทุกคนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แล้วเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อนำมารวบรวมข้อมูล ประมวลผลดังต่อไปนี้

2. ขั้นการเตรียมอุปกรณ์ คือ การกำหนดและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อใช้ใน

  1. การสำรวจและเก็บบันทึกข้อมูล เช่น อุปกรณ์เทคโนโลยี เครื่องเขียน เป็นต้น
  2. การประมวลผลข้อมูล เช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล
  3. นำเสนอข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ เอกสารเพื่อนำเสนอ เป็นต้น

3. ขั้นการสำรวจและเก็บข้อมูล คือ การดำเนินการหรือปฏิบัติการสำรวจและเก็บข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยการอ่าน สังเกต สำรวจ ทดลอง ค้นหา สอบถามโดยใช้อุปกรณ์ที่เตรียมไว้เพื่อบันทึกข้อมูล การสำรวจและเก็บข้อมูลควรจะเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่งเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล เช่น ห้องสมุด เว็บไซต์ หน่วยงานทางราชการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือจากตัวอย่างต้องสอบถามเพื่อนๆ ในโรงเรียนในจำนวนที่มากพอ เป็นต้น วิธีการสำรวจและเก็บข้อมูลมีด้วยกันหลายวิธีดังต่อไปนี้

1.สำรวจและเก็บข้อมูลโดยการอ่าน ใช้กับแหล่งข้อมูลประเภท หนังสือ นิตยสาร เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต

2.สำรวจและเก็บข้อมูลโดยการสังเกต ใช้กับแหล่งข้อมูลประเภท คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เหตุการณ์

3.สำรวจและเก็บข้อมูลโดยการทดลอง ลงมือปฏิบัติ ใช้กับแหล่งข้อมูลประเภท สถานการณ์ ปรากฏการณ์ ที่ต้องพิสูจน์

4.ค้นหาข้อมูลโดยการสอบถาม กับแหล่งข้อมูลประเภทบุคคลผู้เชี่ยวชาญหรือราชการ

4. ขั้นประมวลผลข้อมูล คือ การนำข้อมูลมาคำนวณ เรียงลำดับ จำแนก จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ แล้วจึงสรุปผลออกมาเป็นสารสนเทศหรือความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

1.การคำนวณ (Calculation) คือ การนำข้อมูลตัวเลขมาทำการคำนวณเพื่อใช้ต่อไป

2.การเรียงลำดับ (Sorting) คือ นำข้อมูลที่ได้มาเรียงลำดับ เพื่อจะเข้าสู่การจำแนกจัดกลุ่ม

3.การจำแนกจัดกลุ่ม (Classifying) คือ จัดกลุ่มของข้อมูล ประเภทข้อมูลตามหัวข้อหรือรายละเอียด

4.การเปรียบเทียบ (Comparision) คือ เปรียบเทียบข้อมูลที่เหมือนหรือแตกต่างกัน

5.การรวมข้อมูล (Merging) คือ การนำข้อมูลที่เหมือนและแตกต่างกันทั้งหมดมารวมกัน
และจัดเรียบเรียงให้เป็นระเบียบ

6.การสรุปผล (Summarizing) คือ การนำข้อมูลที่ผ่านการรวมกันแล้วมาย่อหรือสรุปผลข้อมูลออกมาให้เหมาะสม

5. การนำเสนอข้อมูล หลังจากประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ผลเพื่อหาทางเลือกได้เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลซึ่งการนำเสนอข้อมูลถือเป็นทักษะที่จำเป็น เป็นการนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ตัดสินใจแล้วไปเผยแพร่เพื่อทำให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น

การนำเสนองานที่ดี ผู้นำเสนอจะต้องมีความเข้าใจในความหมายของเนื้อหา ต้องวางแผนการนำเสนอ การเตรียมพร้อม และต้องมีบุคลิกภาพที่ดีซึ่งวิธีการนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตามความเหมาะสมดังต่อไปนี้

1.การนำเสนอข้อมูลด้วยการบอกเล่า คือการนำเสนอข้อมูลด้วยการพูดการบรรยายให้เข้าใจ

2.การนำเสนอด้วยการทำรายงาน คือการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ นำมาจัดทำเป็นรูปเล่ม

3.การนำเสนอข้อมูลด้วยโปสเตอร์ หรือ ทำป้ายประกาศ คือการจัดทำข้อมูลเป็นประกาศ
หรือนิทรรศการให้ผู้อื่นอ่าน

4.การนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรมนำเสนอ คือการนำข้อมูลมานำเสนอด้วย โปรแกรมต่างๆ เช่น Word Excel เป็นต้น

5.1 การนำเสนอข้อมูลด้วยการบอกเล่า คือการนำเสนอข้อมูลโดยการออกมาพูด บรรยายหน้าชั้นเรียน เพื่อให้ผู้รับข้อมูล (เพื่อนๆ) เข้าใจ ซึ่งผู้นำเสนอควรมีการวางแผน ฝึกซ้อม มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความมั่นใจในการนำเสนองาน

1.วางแผนและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมโดยการจดเนื้อหาหลักๆ และกำหนดลำดับขั้นตอนในการนำเสนอ

2.ฝึกซ้อม จากแผนการนำเสนอให้ทำการฝึกซ้อม โดยซ้อมให้คนอื่นภายในทีม เพื่อทำการวิจารณ์และขอข้อเสนอแนะ

3.รู้สึกมั่นใจในงานที่คุณจะนำเสนอผู้นำเสนอควรมีความมั่นใจ ในเนื้อหาและแผนงานนำเสนอที่ได้เตรียมมา

4.มีบุคลิกที่ดีในการนำเสนอ ผู้นำเสนอควรมีบุคลิกที่ดี ทั้งการแต่งกาย การยิ้ม สบตา ใช้ภาษามือ มีเสียงสูงเสียงต่ำ

5.เปิดโอกาสให้ซักถามและมีการลงท้ายที่ดี ก่อนจบควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามและควรหาคำลงท้ายที่ดีเพื่อความประทับใจ

6.เดินกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มแม้จบการนำเสนอไปแล้วผู้นำเสนอควรจะเดินกลับมาด้วยความมั่นใจและรอยยิ้ม

5.2 การนำเสนอข้อมูลด้วยการจัดทำรายงาน คือ การนำเสนอข้อมูล โดยการจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อให้ผู้อื่นรับข้อมูลโดยการอ่าน ข้อมูลที่นำเสนอจำเป็นต้องวางแผนรูปแบบการนำเสนอ มีลำดับการดำเนินเรื่อง มีความชัดเจน ตรงเป้าหมาย มีรูปภาพหรือแผนภูมิประกอบ และต้องเรียบเรียง สรุปเป็นภาษาของตนเอง โดยรายงานจะมีส่วนประกอบหลักๆ ดังต่อไปนี้

5.3 การนำเสนอข้อมูลด้วยการจัดทำโปสเตอร์ คือการนำเสนอข้อมูลโดยทำเป็นโปสเตอร์ ป้ายประกาศ หรือนิทรรศการ ให้ผู้อื่นได้รับข้อมูลด้วยการอ่านดังนั้นผู้นำเสนอข้อมูลจึงจำเป็นต้องเน้นการวางแผนรูปแบบการนำเสนอเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายตรงเป้าหมาย เน้นรูปภาพหรือแผนภูมิประกอบ ข้อความต้องน้อย โดยจะมีส่วนประกอบหลักๆ ดังต่อไปนี้

5.4 การนำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอ คือการนำเสนอข้อมูลโดยการ
จัดทำสื่อเสนอด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการนำเสนอ เนื่องจากโปรแกรมนำเสนอสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอ ทำให้เกิดความน่าสนใจ และเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้นำเสนอสามารถเพิ่มเติมเนื้อหา รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและสามารถนำเสนอในรูปแบบของเกมหรือสันทนาการได้ในหลากหลายรูปแบบ

ตัวอย่างโปรแกรมที่นิยมนำมาจัดทำสื่อเพื่อนำเสนองาน

1.โปรแกรมกราฟิก เป็นโปรแกรมวาดรูป เช่น Paint Paint3D Scratch เป็นต้น

2.โปรแกรมนำเสนอ เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการนำเสนองาน เช่น Microsoft Powerpoint เป็นต้น

3.โปรแกรมประมวลคำ เป็นโปรแกรมทำป้าย แผ่นพับ พิมพ์รายงานเอกสาร เช่น โปรแกรม Microsoft word เป็นต้น

4.โปรแกรมตารางงาน เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล ในรูปแบบของตารางเช่น Excel เป็นต้น

Technology workshop

ไทยเที่ยวไทย (Amazing Thailand)

Investigate Idea : ใกล้จะถึงช่วงปิดเทอม ลิปดาและโพล่าอยากไปสถานที่เที่ยวในไทย 3 ที่ แต่คุณแม่ให้ไปได้แค่ที่เดียว ลิปดาและโพล่าจึงรวบรวมข้อมูลที่เที่ยวในไทย 3 แห่งที่เลือกไว้และนำมาประมวลผลและนำเสนอ ให้กับเพื่อนๆช่วยลงคะแนนว่าที่ใดน่าสนใจที่สุด
Missions:
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจ 3 ที่
2. ทำการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และนำเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกพร้อมบอกเหตุผล
3. ให้เพื่อนลงคะแนนว่าชอบสถานที่ใดมากที่สุดเพื่อประกอบการตัดสินใจ
Materials : 1. คอมพิวเตอร์ 2. อุปกรณ์เครื่องเขียน
ASK :
1. นักเรียนมีวิธีการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบใด
2. การนำเสนอข้อมูลทำอย่างไร
Plan&Design : วางแผนและเตรียมการ การรวบรวมข้อมูล การประมวล การนำเสนอข้อมูลโดยการ บอกเล่า เอกสาร หรือ จัดทำป้ายประกาศ
Building&Testing : ให้นักเรียนลงมือทำตามแผนที่กำหนดไว้ได้หรือไม่
Evaluation&Redesign :
1. นักเรียนสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่
2. นักเรียนเกิดปัญหาจากการทำภารกิจนี้หรือไม่
3. นักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร