www.pornvideos Top

sex gif

 

DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.2 หน่วย 4 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ในการแก้ไขตกแต่ง

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.2 หน่วย 4 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ในการแก้ไขตกแต่ง

DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.2 หน่วย 4 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ในการแก้ไขตกแต่ง

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่ : 4
เรื่อง : การใช้งานซอฟต์แวร์ในการแก้ไขตกแต่ง
สาระ : สาระที่ 8 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด :
ว 8.2 ป 2/3 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ – การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การแก้ไขตกแต่งเอกสาร ทำได้ในโปรแกรม
เช่น โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ
บทนำของเรื่อง : ICT Literacy คือ ความรู้ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี ทั้ง Hardware และ Software ในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับตนเองและส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

การฝึกพิมพ์

การฝึกพิมพ์สัมผัส
ควรเริ่มจากลักษณะการนั่งที่ถูกต้อง ระดับสายตาที่มองไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ ควรมีระยะห่างประมาณ 45-75 ซม. และควรมองลงต่ำเล็กน้อยประมาณ 20 องศา ณ กึ่งกลางของจอคอมพิวเตอร์ แขนวางขนานกับพื้น ปล่อยหัวไหล่ให้สบาย เก้าอี้ควรมีพนักพิง และควรมีที่พักเท้า ข้อควรปฏิบัติในการฝึกพิมพ์มีดังต่อไปนี้

1. การวางมือบนแป้นเหย้า คือ การวางนิ้วตามตัวอักษร ฟหกด ่าสว หรือ asdf jkl; โดยจำเป็นจะต้องจดจำแป้นเหย้าให้แม่นยำ เพื่อจะได้สืบนิ้วให้ถูกต้อง การวางนิ้ว ควรให้ปลายนิ้วสัมผัสแป้นพิมพ์เบาๆ โดยวางหัวแม่มือขวาไว้ที่คานเคาะเว้นวรรค การดีดแป้นพิมพ์ให้ใช้ปลายนิ้วดีดแต่ละแป้นอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่ให้น้ำหนักมือกดลงไป

2. การสืบนิ้ว คือ การเคลื่อนที่ของนิ้วไปตามตำแหน่งแป้นตัวอักษรต่าง ๆ เพื่อทำให้นิ้วที่กดแป้นพิมพ์ตัวอักษรนั้น ๆ สามารถเคลื่อนที่กลับมาวางบน ตำแหน่งแป้นเหย้าเดิมได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด และถ้าฝึกสืบนิ้วได้ถูกต้องจะทำให้สามารถพิมพ์สัมผัสได้เร็วขึ้น

แบบฝึกหัด
พำ พำ พำ รำ รำ รำ พัด พัด พัด กัด กัด กัด พระ พระ พระ พัก พัก พักพราก พราก พราก พรม พรม พรม รอรัก รอรัก รอรัก รำพัด รำพัด รำพัด แพ แพ แพ ทอด ทอด ทอด แม่ แม่ แม่ แก่ แก่ แก่ สื่อ สื่อ สื่อ อา อา อา แออัด แออัด แออัด ทอดแห ทอดแห ทอดแห มือแม่ มือแม่ มือแม่ มอง มอง มอง

ข้อควรปฏิบัติในการฝึกพิมพ์ ควรตัดเล็บให้สั้น ให้ยกข้อมือทั้งสองข้างไม่ควรให้โดน
โต๊ะหรือแป้นพิมพ์เพราะจะทำให้ยากต่อการสืบนิ้ว เวลาพิมพ์ให้งอนิ้วทุกนิ้วไว้เสมอ เมื่อสืบนิ้วแล้วให้ชักนิ้วกลับมายังแป้นเหย้าเสมอ ฝึกทำหลายๆ ครั้งจนเกิดความชำนาญ

แบบฝึกหัด
zip zip zip zip zip ox ox ox ox ice ice ice ice ice web web web web web
with with with with with view view view view wide wide wide wide wide
quip quip quip quip quip wrap wrap wrap wrap top top top top top
world world world world world number number number number
*ถ้าต้องการเว้นวรรค ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือเคาะที่ปุ่ม Space bar

โปรแกรม WordPad

โปรแกรม WordPad เป็นโปรแกรมประยุกต์ ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เราสามารถใช้เริ่มต้นพิมพ์รายการ สามารถแทรกรูปภาพทั้งจากภายนอก และจากโปรแกรม Paint แทรกวันที่และรูปทรงต่าง ๆ ได้ด้วย

3. Home Ribbon ชุดคำสั่งการจัดการเอกสาร

3.1 คลิปบอร์ด (Clipboard) เป็นที่รวมชุดคำสั่งต่าง ๆ ในการ ตัด (Cut), คัดลอก (Copy), วาง (Paste) ตัวคัดวางรูปแบบพิเศษ(Paste speacial) คือ การคัดลอกรูปแบบอักษร

3.2 ฟอนต์ (Font) เป็นที่รวมชุดคำสั่งต่าง ๆ ในการแก้ไขรูปแบบตัวอักษร (Font), ขนาด (Size), ตัวหนา (Bold), ตัวเอียง (Italic), ขีดเส้นใต้, ตัวยก ตัวห้อย สีตัวอักษรและสีพื้น

3.3 ย่อหน้า (Paragraph) เป็นที่รวมชุดคำสั่งต่าง ๆ ในการจัดย่อหน้า หมุด การเรียงเลข สัญลักษณ์ ระยะห่างระหว่างบรรทัดชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา เป็นต้น

3.4 แทรก (Insert) เป็นคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแทรก รูปภาพ, รูปภาพจาก Paint, วันที่เวลา และวัตถุต่าง ๆ

3.5 การแก้ไข (Editing) เป็นที่รวมชุดคำสั่งต่าง ๆ ในการค้นหาตัวอักษร (Find), แทนที่คำ (Replace) และการเลือก ข้อความทั้งหมด (Select all)

4. View Ribbon ชุดคำสั่งการแสดงเอกสาร

4.1 Zoom เป็นชุดคำสั่งเกี่ยวกับ ขยายภาพ (Zoom in) และย่อภาพ (Zoom out) และขนาดจริง 100%
4.2 Ruler & Status bar เป็นชุดคำสั่งเกี่ยวกับการแสดงไม้บรรทัด (Ruler) และแถบแสดงสถานะ (Status Bar) เอกสาร
4.3 Word Wrap & Measurement Units เป็นชุดคำสั่ง เกี่ยวกับ การตัดข้อความและหน่วยของเอกสาร

โปรแกรม Paint

รายละเอียดเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การแข่งขันการวาดภาพ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

๑. ประเภทและจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน – แข่งขันประเภททีม ละ ๒ คน
๒. ใช้โปรแกรม Paint และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ ๑ เครื่อง
๓. ให้นักเรียนวาดภาพตามหัวข้อที่คณะกรรมการกำหนดใน ๑ หน้าจอ
๔. ห้ามนำเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน
๕. ใช้เวลาแข่งขัน ๒ ชั่วโมง
๖. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น
– ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา ๓๐ คะแนน
– ความคิดสร้างสรรค์ ๓๐ คะแนน
– ความสวยงาม ๒๐ คะแนน
– การจัดองค์ประกอบของภาพ ๒๐ คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ควรมีลักษณะดังนี้ มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ หมั่นศึกษาหาความรู้ กล้าคิดกล้าทำ และ อยากรู้อยากเห็น รักในการแก้ไขปัญหา

เทคนิคการไล่ระดับสี คือ การไล่โทนสีจากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่ง เช่น จากฟ้าเข้มไปยัง สีฟ้าอ่อน โดยใช้ คำสั่งแก้ไขสี (Edit Colors) เพื่อเพิ่มโทนสีที่ต้องการเข้าไปในถาดสี เพื่อจะได้เทสีลงในภาพให้สวยงามมากขึ้น

คำสั่งแก้ไขหรือเพิ่มสี (Edit Colors)
ในกรณีที่ต้องการใส่สีลงในรูปภาพแต่เป็นสีที่ไม่มีอยู่ในถาดสี สามารถทำการแก้ไขหรือเพิ่มสีลงในถาดสีได้อีก 10 สี โดยมีวิธีดังนี้

เทคนิคการเลือกและคัดลอก เป็นคำสั่งสำหรับการเลือกพื้นที่บางส่วนของภาพหรือทั้งหมด เพื่อทำการย่อขยาย (Resize), การคัดลอก (Copy), การลบ (Delete), การย้าย (cut) หรือ ดึงให้เอียง (Skew) ซึ่งลักษณะการเลือกมีด้วยกันดังต่อไปนี้

1. Rectangular Selection เลือกแบบสี่เหลี่ยม
2. Free-form Selection เลือกตามอิสระ
3. Select all เลือกทั้งหมด
4. Invert Selection เลือกส่วนที่ไม่ได้เลือก
5. Transparent selection ทำให้ส่วนสีพื้นโปร่งใส

เทคนิคการปรับขนาด หมุน เอียงภาพ
เป็นคำสั่งสำหรับการเปลี่ยนขนาด (Resize) ของภาพที่ถูกเลือก (Selection) คำสั่งการหมุนภาพ (Rotate) ซึ่งโดยปกติสามารถใช้เมาส์ได้ ลากไปยังบริเวณเส้นประของภาพที่ถูกเลือกและกดเมาส์ค้าง (Drag) เพื่อเปลี่ยนแปลง ส่วนคำสั่งเอียงภาพ (Skew) ต้องเลือกคำสั่งย่อยใน Resize จึงจะสามารถเอียงภาพได้

วิธีการใช้คำสั่งในการปรับขนาดภาพ หมุนภาพ และปรับมุมเอียงของภาพ

1.คลิกเลือกคำสั่งเลือกพื้นที่ (Select) เลือกบริเวณที่เราต้องการ
2.คลิกเลือกคำสั่งหมุนภาพ (Rotate)
3.คลิกเลือกคำสั่งต่าง ๆ ในการหมุนภาพตามที่ต้องการ
4.หากเลือกที่คำสั่ง Resize จะมีหน้าต่าง ให้เลือก
– Resize จะเป็นชุดคำสั่งเปลี่ยนขนาดของภาพให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลง โดยสามารถปรับได้ ทั้งแบบเป็น Percent กับแบบ Pixels หรือเลื่อนเมาส์ไปยังมุมของส่วนที่เลือกแล้วย่อหรือขยายเลยก็ได้

– Skew (Degrees) จะเป็นคำสั่งปรับมุมเอียงให้กับภาพโดยสามารถเอียงภาพทำมุมตามที่เราต้องการทั้งด้านแนวตั้ง (Vertical) หรือแนวนอน (Horizental)

เทคนิคการสร้างเงาให้กับภาพ เป็นคำสั่งสำหรับการเลือกพื้นที่บางส่วนของภาพหรือทั้งหมด เพื่อจัดการกับภาพ เช่น การย่อขยาย (Resize), การคัดลอก (Copy), การลบ (Delete), การย้าย (cut) หรือ ดึงให้เอียง (Skew)

1.ใช้เครื่องมือต่าง ๆ วาดรูปที่ต้องการ
2.ใช้คำสั่งเลือกพื้นที่ (Select) ครอบรูปภาพแล้วทำการ คัดลอก (Copy) และวาง (Paste)
3.คลิกที่คำสั่ง File และคลิกที่ Properties
4.ปรากฏหน้าต่าง Image Properties ให้เลือกที่คำสั่ง Black and white แล้วกด OK
5.จะได้ภาพเป็นสีดำออกมา
6.ใช้คำสั่งหมุนภาพ (Rotate) และปรับเอียงรูป (Skew) ภาพเพื่อสร้างเงาให้กับรูปภาพ

การใช้ปุ่ม Shift ทำร่องรอยหรือทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง

เทคนิคการใช้ปุ่ม Ctrl ในการคัดลอก

เริ่มต้นวาดรูป 3 มิติ ด้วย Paint 3D
ภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ แตกต่างกัน คือ ภาพ 2 มิติ เป็นภาพที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่ไม่มีความลึก คือมีแต่ความยาวและความกว้างเท่านั้น แต่ ภาพ 3 มิติ คือ ภาพที่มีความลึกของภาพ ซึ่งเกิดจากรูปทรง 3 มิติมารวมกันจนกลายเป็นวัตถุ 3 มิติ

1.คลิกเลือกคำสั่ง 3D เพื่อเริ่มต้นวาดรูป 3 มิติ
2.จะปรากฏชุดคำสั่ง 3D models ซึ่งเป็นตัวอย่างวัตถุ 3 มิติที่มีให้ เช่น หุ่นแบบ ผู้ชาย ผู้หญิง สุนัข แมว และ ปลา
3.เลือกลักษณะของผิวของวัตถุ 3 มิติ เช่น Matte – ผิวด้าน, Dull metal – ผิวโลหะด้าน Gloss – ผิวมัน, Polished Metal – ผิวโลหะขัดมัน
4.เลือกสีที่ต้องการ ซึ่งมีสีให้เลือก 18 สี หรือจะเพิ่มเติมเองก็ได้โดยกดเครื่องหมาย + ด้านล่าง
5.กำหนดขนาดของวัตถุ 3 มิติที่ต้องการโดยคลิกลากเมาส์ค้าง (Drag) จากมุมซ้ายบนลงมายังมุมขวาล่างตามขนาดที่ต้องการ
6.การหมุนวัตถุ 3 มิติตามตำแหน่งที่ต้องการซึ่งเมื่อวาดวัตถุ 3 มิติแล้วจะสามารถหมุนวัตถุ 3 มิติ ตามต้องการโดยมีคำสั่งต่างๆ

คำสั่งการหมุนวัตถุ 3 มิติ

การระบายสี Art Tools เป็นคำสั่งสำหรับการระบายสี ซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าโปรแกรม Paint 3D จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ วัตถุภาพที่เป็น 3 มิติ และ ฉากรับภาพ ซึ่งมีลักษณะเป็น 2 มิติ ซึ่งการระบายสีต้องคลิกเลือกก่อนว่าจะระบายส่วนใด โดยหากระบายสีส่วนฉากจะเป็นภาพ 2 มิติ

1.คลิกเลือกคำสั่ง Art toolsโดยจะมีคำสั่ง รูปแบบแท่งสีต่างๆ ให้เลือก เช่น เมจิก พู่กัน แปรง ดินสอ ยางลบ
2.คลิกเลือกลักษณะของผิวของสีที่จะระบาย เช่น Matte – ผิวด้าน, Dull metal – ผิวโลหะด้าน,Gloss – ผิวมัน, Polished Metal – ผิวโลหะขัดมัน
3.คลิกเลือกสีที่ต้องการซึ่งมีสีให้เลือก 18 สี หรือจะเพิ่มเติมเองก็ได้โดยกดเครื่องหมาย + ด้านล่าง
4.คลิกเลือก ฉาก 2 มิติ หรือวัตถุ 3 มิติ ที่จะระบายเนื่องจากถ้าเลือกฉากจะระบายเฉพาะฉาก และ ถ้าเลือกวัตถุ 3 มิติ จะระบายเฉพาะวัตถุนั้น

การหมุนวัตถุ 3 มิติ เพื่อระบายให้ครบทุกด้าน

หมายเหตุ การระบายวัตถุ 3 มิติ ควรหมุนภาพเพื่อสังเกตว่าระบายสีครบทั้ง 3 ด้านหรือไม่

คำสั่งการติดภาพ (Stickers) เป็นคำสั่งการติดภาพ ลงบนภาพ 3 มิติ ซึ่งการติดภาพลงบนโปรแกรมนี้ คล้ายกับการแทรกรูปภาพ ลงไปบนงานปกติ แต่การติดภาพหรือสติกเกอร์ลงไปในโปรแกรม Paint 3D จะสามารถห่อภาพ (Warp) ลงไปบนพื้นผิววัตถุที่เป็น 3 มิติ

1. คำสั่งการติดรูปร่างและเส้น (stickers shapes) ลงบนวัตถุ 3 มิติ

1.คลิกเลือกคำสั่ง Stickers โดยจะมีคำสั่งรูปแบบการติดภาพลง 4 แบบ คือ รูปร่าง-เส้น, ภาพ, พื้นผิว, และภาพจากภายนอก
2.เลือกคำสั่ง shapes ซึ่งจะมีคำสั่งวาดเส้นตรง เส้นโค้ง หรือรูปร่างต่างๆ เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม หัวใจ ดาว คำพูด ถูกผิด หัวใจ เป็นต้น
3.เลือกคำสั่งวาดเส้น (Line) โดยให้สังเกตตรงจะมี จุด (node) 2 จุด เพื่อถ้ามีหลายจุดจะเป็นเส้นโค้ง
4.คลิกเลือกวัตถุ 3 มิติ (ทำเป็นปลอกคอสุนัข) แล้วลากเป็นเส้นตรงลงบนวัตถุ 3 มิติ (ควรขยายภาพเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง)
5.คลิกเลือก สี ขนาด พื้นผิว หรือทำให้เป็น 3 มิติ โดยให้ลองเลือกดูก่อนจนกว่าจะพอใจ
6.คลิกกดติดสติกเกอร์ (Stamp) ลงบนวัตถุ ควรกดหมุนภาพก่อนว่าชอบหรือไม่
7.คลิกเลือกรูปร่าง (shapes) ที่ต้องการให้ตัวอย่างคือการเลือกรูปหัวใจ และยังสามารถเปลี่ยนสีพื้นและสีขอบได้
8.คลิกเลือกพื้นที่ที่ต้องการแล้วกดปุ่มติดภาพ (stamp) ลงบนภาพ

2. คำสั่งการติดสติกเกอร์ (stickers) เป็นคำสั่งการติดภาพ ลงบนภาพ 3 มิติ ซึ่งเหมือนกับ การวาดเส้นและรูปร่างลงไป แต่สติกเกอร์นี้ จะมีรูปร่างและสีเฉพาะมาให้ เช่น ดวงดาว พระอาทิตย์ ดวงตา ปาก จมูก เป็นต้น เพื่อนำไปวางบนวัตถุ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

1.คลิกเลือกคำสั่ง Stickers โดยจะมีคำสั่งรูปแบบการติดภาพลง 4 แบบ คือ รูปร่าง – เส้น, ภาพ, พื้นผิว, และภาพจากภายนอก
2.คลิกเลือกชุดคำสั่ง Stcikers ซึ่งจะรูปแบบสติกเกอร์มาตรฐานให้เราเลือก เช่น ดวงดาว ดวงอาทิตย์ เมฆ แว่น หัวใจ ปาก ตา จมูก เป็นต้น
3.คลิกเลือกภาพสติกเกอร์ที่ต้องการ
4.คลิกลากเมาส์ตามขนาดที่ต้องการ แล้วลากไปวางตำแหน่งที่ต้องการและกดปุ่ม Stamp สติกเกอร์ภาพ
5.คลิกเลือกวัตถุเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
6.การหมุนวัตถุ 3 มิติเพื่อสังเกตวัตถุ 3 มิติซึ่งการวางตำแหน่งแต่ละครั้งควรจะพิจารณาให้เหมาะสมถ้าไม่ชอบต้องใช้คำสั่ง Undo

หมุนวัตถุ 3 มิติ เพื่อสังเกตการห่อภาพที่เกิดขึ้น

3. คำสั่งการติดพื้นผิว (Textures) เป็นคำสั่งการติดพื้นผิวลงบนวัตถุ 3 มิติ ซึ่งเหมือนกับ การวาดเส้น รูปร่าง สติกเกอร์ เช่น พื้นผิวต้นไม้ พื้นไม้ พื้นดิน พื้นหญ้า เป็นต้น

1.คลิกเลือกคำสั่ง 3D เพื่อเริ่มต้นวาดรูป 3 มิติ
2.จะปรากฏชุดคำสั่ง 3D Objects ซึ่งเป็นตัวอย่างวัตถุ 3 มิติที่มีให้ เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม ทรงกระบอก ทรงโดนัท เป็นต้น
3.คลิกลากเมาส์ เพื่อวาดรูปตามต้องการโดยในตัวอย่างวาดรูปลำต้นและทรงกลมแทนใบไม้
4.คลิกเลือกคำสั่ง Stickers โดยจะมีคำสั่งรูปแบบการติดภาพลง 4 แบบ คือ รูปร่าง-เส้น, ภาพ, พื้นผิว, และภาพจากภายนอก
5.เลือกคำสั่งพื้นผิว (Textures) ซึ่งจะมีพื้นผิวมาตรฐาน เช่น ลำต้นไม้ โลหะ พื้นไม้ เป็นต้น ซึ่งหากไม่ถูกใจสามารถเพิ่มเองได้
6.คลิกเลือกภาพพื้นผิวที่ต้องการถ้าไม่มีให้เลือก custom stickers เพื่อเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ
7.คลิกบนวัตถุ 3 มิติที่ต้องการให้ขยายหรือลดขนาดของภาพตามต้องการ
8.คลิกปุ่ม stamp ภาพลงบนวัตถุ 3 มิติ เมื่อ stamp ลงไปแล้วอย่าลืมสังเกตวัตถุ 3 มิติให้ครบทุกด้าน

การใช้คำสั่ง Group เพื่อจัดกลุ่มวัตถุ จากตัวอย่างสามารถใช้คำสั่ง Copy วัตถุทรงกลมแล้วนำมาซ้อนกัน และ ใช้คำสั่งจัดกลุ่ม (Group) เพื่อสร้างเป็นต้นไม้ ดังรูป

1.คลิกเลือกวัตถุ ทรงกลมที่แทนใบไม้ โดยจะมีคำสั่ง รูปแบบแท่งสีต่าง ๆ ให้เลือก เช่น เมจิก พู่กัน แปรง ดินสอ ยางลบ
2.คลิกเลือกคำสั่ง Copy และ Paste ใบไม้ โดยให้คัดลอกแล้วแต่จำนวนที่ต้องการให้เป็นลักษณะเป็นพุ่มไม้ตามต้องการ
3.คลิกลากเมาส์เพื่อเลือกวัตถุทั้งหมด
4.คลิกเลือกคำสั่ง Group วัตถุจะรวมเป็นต้นไม้ 1 ต้น คัดลอกและวางต้นไม้ตามตำแหน่งที่ต้องการและย่อขยายขนาดเพื่อให้มีความหลากหลาย

เทคนิคการผสมงานจาก Paint และ Paint 3D การวาดภาพจาก Paint ปกติ จะมีเครื่องมือในการวาดรูปที่หลากหลายกว่า Paint 3D ซึ่งจะเน้นการวาดวัตถุ 3 มิติ เพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้นำภาพจาก Paint มาทำเป็นฉากในโปรแกรม Paint 3D

1.เปิดโปรแกรม Paint 2 หน้าต่างโดยให้หน้าต่างที่ 1 วาดรูปวัตถุต่าง ๆ ที่ต้องทำการคัดลอก
2.โปรแกรม Paint อีกหน้าต่างให้วาดรูปฉากปกติที่ต้องการ แล้วนำภาพที่ต้องการคัดลอกนำมาเพิ่มเติมเพื่อให้ฉากสวยงาม
3.ให้คลิกคำสั่งเลือก (Select All) ในภาพฉากที่สำเร็จแล้ว แล้วใช้คำสั่ง Copy มาวางใน Paint 3D
4.แล้วใช้คำสั่ง Copy มาวางใน Paint 3D ก็จะได้ภาพที่เป็นฉากและเป็นภาพวัตถุ 3 มิติ ผสมผสานกันอย่างลงตัว

Technology workshop

ช่วยด้วยน้ำแข็งละลาย

Investigate Idea : เจ้าหมีที่ขั้วโลกเหนือกำลังอาบแดดอย่างสบายใจเนื่องจากในระยะหลัง สภาพอากาศไม่หนาวเหมือนที่ผ่านมา แต่เอ๊ะ น้ำแข็งกำลังละลายนี่นา แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป น้ำแข็งละลายหมดจะทำอย่างไรล่ะ เรามาช่วยกันวาดภาพรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนกันเถอะ
Missions :
1. ให้นักเรียนค้นหาสาเหตุของภาวะโลกร้อน
2. ให้นักเรียนออกแบบโปสเตอร์รณรงค์การประหยัดพลังงาน โดยใช้เทคนิคปรับขนาด สร้างเงา
3. นำโปสเตอร์นำเสนอหน้าชั้นเรียน
Materials :
1. คอมพิวเตอร์
2. สมุด
3. ปากกา
ASK :
1. นักเรียนใช้คำสั่งใดในการเลือก และคัดลอกภาพ
2. นักเรียนสามารถไล่ระดับสีของภาพได้อย่างไร
3. นักเรียนใช้เครื่องมือใดบ้างในการวาดภาพในโปรแกรม Paint
Plan&Design : วางแผนออกแบบโปสเตอร์รณรงค์การลดภาวะโลกร้อน
Building&Testing : ทำการออกแบบโปสเตอร์ให้สวยงามพร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียน
Evaluation&Redesign :
1. นักเรียนสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่
2. ปัญหาที่พบในภารกิจนี้คืออะไร
3. นักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร

Technology Challenge

สิ่งมีชีวิตสุดขอบฟ้า
ณ ดวงดาวอันไกลโพ้น มีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่สามารถทนต่อความหนาวเย็น มีโครงสร้างภายนอกที่สามารถเก็บกักน้ำไว้เพื่อใช้ดำรงชีวิต มีกรงเล็บที่สามารถจับเหยื่อได้ง่ายดาย มีสายตาที่แหลมคม มีโครงสร้างภายนอกที่เป็นอาวุธใช้ในการป้องกันตนเองได้ สิ่งมีชีวิตนี้จะมีหน้าตาและรูปร่างจะเป็นอย่างไรนะ

Missions :
1. ให้นักเรียนช่วยกันวาดรูปสิ่งมีชีวิตในจินตนาการนี้
2. ใช้โปรแกรม Paint หรือ Paint 3D ในการแก้ไขตกแต่ง
3. ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้้นงานของตนเอง
Materials : 1. โปรแกรม Paint, Paint 3D
Ask : การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint, Paint 3D ทำได้อย่างไร
Plan & Design : ให้นักเรียนวางแผนและออกแบบสัตว์ในจินตนาการ