www.pornvideos Top

sex gif

 

DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.2 หน่วย 3 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ในการสร้างจัดเก็บไฟล์

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.2 หน่วย 3 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ในการสร้างจัดเก็บไฟล์

DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.2 หน่วย 3 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ในการสร้างจัดเก็บไฟล์

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่ : 3
เรื่อง : การใช้งานซอฟต์แวร์ในการสร้างจัดเก็บไฟล์
สาระ : สาระที่ 8 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด :
ว 8.2 ป 2/3 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ – การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้าและออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์
– การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบ
จะทำให้เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
บทนำของเรื่อง : ICT Literacy คือ ความรู้ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี ทั้ง Hardware และ Software ในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับตนเองและส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งเป็นอุปกรณ์ประเภทฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซึ่งทำหน้าที่ในการรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และแสดงผลข้อมูลคอมพิวเตอร์จะประมวลผลข้อมูลได้ต้องอาศัย ซอฟต์แวร์ (Software) และผู้ใช้หรือ พีเพิลแวร์ (Peopleware) ทำหน้าที่ในการควบคุม ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์และข้อมูล รวมกันทั้งหมดจึงเป็นองค์ประกอบในการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น
1.1 หน่วยส่งข้อมูล (Input) เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ เป็นต้น
1.2 หน่วยประมวลผล (CPU)
1.3 หน่วยแสดงผล (Output) เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

2. บุคลากรหรือผู้ใช้ (Peopleware) หมายถึง ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ นำเข้าข้อมูลและสั่งให้คอมพิวเตอร์แสดงผลข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล และ นำเสนอข้อมูลที่ต้องการ

3. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์จะไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งซอฟต์แวร์ มีด้วยกัน 2 แบบ คือซอฟต์แวร์ระบบควบคุมการทำงานของเครื่อง และ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ตัวอย่างเช่น

1.โปรแกรมควบคุมการทำงาน
คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่อง คอยจัดการระบบต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ เช่น Windows, Mac OS, Linux, Android เป็นต้น

2.โปรแกรมประมวลคำ
เป็นโปรโปรแกรมใช้ในการสร้างเอกสารและจัดรูปแบบข้อความเพื่อทำรายงานและอื่น ๆ เช่น โปรแกรม Microsoft Word เป็นต้น

3.โปรแกรมกราฟิก (วาดภาพ)
เป็นโปรแกรมใช้สร้างภาพตกแต่งรูปภาพ เพื่อนำเสนอในโอกาสต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Paint, Paint3D, Photoshop เป็นต้น

4.โปรแกรมนำเสนอ
โปรแกรมสำหรับจัดข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูล เช่น แผ่นใส สไลด์ โปสเตอร์ เช่น โปรแกรม Powerpoint เป็นต้น

การจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล คือ การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดระเบียบ เริ่มตั้งแต่การสร้าง-จัดเก็บ ไฟล์ข้อมูล เพื่อสามารถค้นหาและเรียกใช้ไฟล์ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งการจัดเก็บ ไฟล์ข้อมูล (File) จะถูกจัดเก็บในแฟ้มข้อมูล หรือ โฟลเดอร์ (Folder)

ไฟล์และโฟลเดอร์

ลักษณะของไฟล์และโฟลเดอร์
ไฟล์ข้อมูล (File) คือเอกสารที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ซึ่งไฟล์จะถูกสร้างขึ้นโดย โปรแกรมต่าง ๆ เช่นโปรแกรมประมวลคำก็จะสร้างไฟล์เอกสารประมวลคำ ซึ่งไฟล์นั้นจะมีสัญลักษณ์ไฟล์เป็นรูปเอกสารและมีนามสกุลเป็น DOC (Document) ซึ่งแต่ละโปรแกรมที่สร้างจะมีลักษณะเฉพาะตัว เช่น

โฟลเดอร์ (Folder) คือแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บไฟล์ต่าง ๆ ซึ่งโฟลเดอร์ที่ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows สร้างไว้จะมีสัญลักษณ์เฉพาะเพื่อจะได้ให้ผู้ใช้ได้จัดเก็บให้เป็นระบบ จะได้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

การเข้าและออกจากโปรแกรม
การเริ่มต้นการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น ผู้ใช้งานควรเรียนรู้การเข้าและออกจากโปรแกรม เนื่องจากจะสามารถเรียกใช้โปรแกรมที่ต้องการตามความเหมาะสมกับงาน และหลังจากใช้งานเรียบร้อยแล้วทุกครั้งต้องจัดเก็บหรือบันทึกไฟล์ก่อนออกจากโปรแกรมเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล โดยมีวิธีการเข้าและออกโปรแกรมดังนี้

ตัวอย่างการเข้า – ออกจากโปรแกรมของ Microsoft Word

การสร้างและจัดเก็บไฟล์
หลังจากเข้าโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจำเป็นต้องรู้จักการสร้างไฟล์ใหม่ (New) เพื่อเริ่มต้นทำงานและเรียนรู้การจัดเก็บไฟล์ (Save) ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลในขณะที่ทำงาน และหลังเสร็จสิ้นงานจะทำให้ไฟล์งานไม่สูญหายและจะได้เรียกใช้งานไฟล์หรือแก้ไขไฟล์งานอีกครั้ง

ตัวอย่างการสร้าง – จัดเก็บไฟล์ของโปรแกรม Microsoft Word

การเรียกใช้ไฟล์ คือ การเปิดไฟล์งานเดิม (Open) หรือไฟล์งานที่บันทึกไว้แล้วและต้องการที่จะเปิดขึ้นมาแก้ไขตกแต่งไฟล์หรือทำงานต่อให้เสร็จ

ตัวอย่างการเรียกใช้ไฟล์ในโปรแกรม Power Point

โปรแกรมจัดการไฟล์และแฟ้มข้อมูล (File Explorer) เป็นโปรแกรมสำหรับดูแลและจัดการไฟล์ต่างๆ ใน Windows ซึ่งสามารถ สร้าง คัดลอก ย้าย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบจะทำให้เรียกใช้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

การสร้างโฟลเดอร์ เป็นการสร้างแฟ้มข้อมูลเพื่อทำการจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลส่วนตัวควรสร้างโฟลเดอร์สำหรับข้อมูลส่วนตัว เป็นต้น

การคัดลอก (Copy) ไฟล์และโฟลเดอร์
เป็นการทำสำเนาข้อมูลจากตำแหน่งที่เก็บข้อมูลหนึ่งไปยังตำแหน่งข้อมูลอีกที่หนึ่ง ซึ่งเมื่อคัดลอกแล้วจะได้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่โดยจะมีคุณสมบัติเหมือนเดิม

การย้าย (Move) ไฟล์และโฟลเดอร์
เป็นการจัดระเบียบของไฟล์และโฟลเดอร์ โดยการย้ายจากตำแหน่ง 1 ไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งที่ต้องการ

การลบไฟล์และโฟลเดอร์ (Delete) คือการลบไฟล์ และโฟลเดอร์ข้อมูล ที่ไม่ต้องการออกจากที่เก็บข้อมูล โดยหลังจากการลบไฟล์และโฟลเดอร์จะถูกย้ายไปเก็บไว้ในถังขยะ (Recycle Bin) ซึ่งสามารถกู้โฟลเดอร์กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง สำหรับการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์สามารถทำได้ ดังนี้

การเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ (Rename)
เมื่อเริ่มต้นการสร้างไฟล์และโฟลเดอร์ ผู้ใช้งานจะพิจารณาตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ไว้เรียบร้อย แต่บางครั้งผู้ใช้งานจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ ด้วยเหตุผลบางประการเช่น คัดลอกไฟล์เพื่อนำมาแก้ไข หรือ แก้ไขชื่อไฟล์เพื่อจัดเก็บไฟล์และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบ

การค้นหาและการเรียกใช้ไฟล์ที่ต้องการ

กิจกรรมบูรณาการ

ให้นักเรียนเลือกคำสั่งที่กำหนดให้ไปตอบคำถามให้ถูกต้องและลากเส้นให้สัมพันธ์กับรูปภาพให้ถูกต้อง

อ.กั๊ก เก็บไฟล์ข้อมูลของตนเองไว้ในโฟลเดอร์ โดยตั้งชื่อว่า c:\kak ดังภาพที่ปรากฏด้านล่าง ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพและตอบคำถามให้ถูกต้อง

1. จากภาพหน้าต่างโปรแกรมนี้คือโปรแกรมอะไร และใช้เพื่อประโยชน์อะไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในภาพนี้ มีไฟล์ชนิดใดบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ถ้านักเรียนจะจัดไฟล์จากภาพนี้ให้เป็นระบบควรทำอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Technology Challenge

ครูระเบียบ
ลิปดา : สนุกจังเลย…ย้ายโฟลเดอร์ไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วย้ายไฟล์นี้ใส่ตรงนี้ ฮ่าๆ
โพล่า : โอ้โห! รกจริง ๆ ลิปดาสร้างไฟล์และโฟลเดอร์เต็มเครื่องไปหมดเลย แถมย้ายไฟล์และโฟลเดอร์มั่วไปหมด เราจะเก็บไฟล์และโฟลเดอร์ให้เป็นระบบได้อย่างไรกันนะ

Missions :
1.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกมจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์ให้ถูกต้องและเรียบร้อยในเวลาที่กำหนด โดยครูมีอุปกรณ์ของไฟล์และโฟลเดอร์เตรียมไว้ให้
2.หากกลุ่มไหนจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์เสร็จก่อนจะได้เป็นผู้ชนะ

Materials : ไอคอนไฟล์รูปภาพ, ไฟล์เอกสาร, ไฟล์เพลง, ไฟล์วิดีโอ และโฟลเดอร์

Ask : การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์มีประโยชน์อย่างไร

Plan & Design : วางแผนและออกแบบการจัดไฟล์และโฟลเดอร์ให้ถูกต้อง