www.pornvideos Top

sex gif

 

DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.1 หน่วย 4 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นการสร้างและจัดเก็บไฟล์

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.1 หน่วย 4 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นการสร้างและจัดเก็บไฟล์

DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.1 หน่วย 4 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นการสร้างและจัดเก็บไฟล์

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ : 4
เรื่อง : การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นการสร้างและจัดเก็บไฟล์
สาระ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด :
ว 8.2 ป 1/4 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
– การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้าและออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ ทำได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ
– การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะทำให้เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

บทนำของเรื่อง : ICT  Literacy  คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  การประเมินผล วิเคราะห์สร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง

ซอฟต์แวร์ (software) เบื้องต้น

ซอฟต์แวร์ (Software) คือโปรแกรมต่าง ๆ ที่อยู่ในอุปกรณ์เทคโนโลยี ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ (Hardware) โดยมีผู้ใช้ (Peopleware) เป็นผู้ควบคุมการทำงาน ซึ่งทั้งหมดจะเรียกว่า ระบบคอมพิวเตอร์ (computer system) ตัวอย่างเช่น

1.โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่อง
คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์เปรียบเสมือนเป็นตัวกลาง คอยจัดการระบบต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ เช่น Windows, Mac OS, Linux, Android เป็นต้น

2.โปรแกรมประมวลคำ
เป็นโปรแกรมใช้ในการสร้างเอกสารและจัดรูปแบบข้อความเพื่อทำรายงานและอื่นๆ เช่น โปรแกรม Microsoft Word เป็นต้น

3.โปรแกรมกราฟิก (วาดภาพ)
เป็นโปรแกรมใช้สร้างภาพ ตกแต่งรูปภาพ เพื่อนำเสนอในโอกาสต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Paint, Paint 3D, Photoshop

4.โปรแกรมนำเสนอ
โปรแกรมสำหรับจัดข้อมูลต่าง ๆเพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูล เช่น แผ่นใส สไลด์ โปสเตอร์ เช่น โปรแกรม Powerpoint เป็นต้น

รู้จักโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

1.โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่อง
คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์เปรียบเสมือนเป็นตัวกลาง คอยจัดการระบบต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ เช่น Windows, Mac OS, Linux, Android เป็นต้น

2.ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
ถูกพัฒนาโดย บริษัท Microsoft ได้พัฒนาเริ่มตั้งแต่ windows 3.1, Windows 95, 98, xp, Vista, 7, 8 และเป็นรุ่น windows 10

3.ระบบปฏิบัติการ ลินุกซ์ (Linux)
เป็นระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์เสรีหรือฟรีแวร์โดยมีจุดเด่นคือทุกคนสามารถนำลินุกซ์ไปใช้งานแก้ไขและแจกจ่ายได้อย่างเสรี เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการทางเลือกนอกจาก Mac และ Windows

4.ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android)
เป็นระบบปฏิบัติการที่มีพื้นฐานจากลินุกซ์ ถูกออกแบบมาสำหรับ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตแต่ในปัจจุบันถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กล้องดิจิทัล โทรทัศน์ เป็นต้น

รายละเอียด Desktop บนระบบปฏิบัติการ Windows
หน้าจอเดสก์ท็อป Desktop คือ พื้นที่ทำงานเริ่มต้นของโปรแกรม windows ซึ่งจะประกอบด้วย โปรแกรมที่ใช้บ่อย ส่วนการแสดงสถานะของเครื่องและโปรแกรม windows ซึ่งหน้าจอเดสก์ท็อปนี้ เป็นส่วนที่จะใช้งานบ่อยที่สุด

1.เดสก์ท็อป (Desktop) คือ โต๊ะทำงาน หรือ พื้นที่ทำงานเพื่อใช้เรียกโปรแกรมทำงานต่าง ๆ
2.ไอคอน เดสก์ท็อป (Desktop Icon) คือสัญลักษณ์ภาพแทนคำสั่งที่อยู่บนพื้นที่ทำงาน (Desktop)
3.ทาสก์บาร์ (Taskbar) คือ แถบของงานหรือโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ หรือเปิดอยู่
4.ปุ่มเครื่องมือ สัญลักษณ์แทนคำสั่งที่ใช้บ่อยจึงนำมาติดตั้งอยู่บนทาสก์บาร์ (pin to taskbar)
5.พื้นที่แสดงสถานะ (Notification Area) คือพื้นที่แสดงสถานะ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระดับความดังของเสียง ภาษา และอื่น ๆ
6.เวลาและวันที่ (Date&Time) คือ ส่วนแสดงเวลา และวันที่
7.ปุ่มเริ่มต้น (Start Menu) คือปุ่มที่เริ่มต้นหาโปรแกรมที่ต้องการ หรือ สังเกตการทำงานที่ผ่านมาของ windows
8.ปุ่มค้นหา (Search Windows) คือปุ่มที่ใช้ในการค้นหาโปรแกรมในเครื่อง

ตัวอย่างการเข้า – ออกจากโปรแกรมของ Microsoft Word

ตัวอย่างการสร้าง-จัดเก็บไฟล์ของโปรแกรม Microsoft Word

การจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบ

ไฟล์ คือ เอกสาร หรือข้อมูล ซึ่งจะถูกจัดเก็บอยู่ในแฟ้มข้อมูล หรือ โฟลเดอร์ (Folder) ซึ่งการจัดเก็บไฟล์ ควรจะจัดเก็บในโฟลเดอร์ อย่างเป็นระบบ จะทำให้เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว โดยการเรียกดู ไฟล์และโฟลเดอร์นั้นสามารถเรียกดูได้โดยใช้โปรแกรม File Explorer

File Explorer
เป็นโปรแกรมสำหรับดูแลและจัดการไฟล์ต่าง ๆ ใน Windows ซึ่งสามารถ ลบ คัดลอกและเคลื่อนย้ายไฟล์ไปจนถึงการค้นหาไฟล์ที่ต้องการและรู้ถึงคุณสมบัติของไฟล์ได้อีกด้วย

แป้นเหย้าด้านซ้ายมือ แป้นเหย้าด้านขวามือ
– แป้นอักษร ฟ ใช้ นิ้วก้อย วาง – แป้นวรรณยุกต์ ่ ใช้ นิ้วชี้ วาง
– แป้นอักษร ห ใช้ นิ้วนาง วาง – แป้นสระ า ใช้ นิ้วกลาง วาง
– แป้นอักษร ก ใช้ นิ้วกลาง วาง – แป้นอักษร ส ใช้ นิ้วนาง วาง
– แป้นอักษร ด ใช้ นิ้วชี้ วาง – แป้นอักษร ว ใช้ นิ้วก้อย วาง

แบบฝึกพิมพ์
ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว
ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว
ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว
ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว ฟหกด่าสว
*ถ้าต้องการเว้นวรรค ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือเคาะที่ปุ่ม Spacebar

การวางนิ้วที่ถูกต้อง (ภาษาอังกฤษ)
เด็ก ๆ จะต้องวางนิ้วบนแป้นเหย้าภาษาอังกฤษ ก็คือ a s d f j k l ;
แป้นเหย้า คือ แป้นอักษรที่พักนิ้วระหว่างพิมพ์ ไม่ว่าจะพิมพ์ตำแหน่งไหนก็ตามจะต้องกลับมาวางไว้ที่ตำแหน่งแป้นเหย้าเหมือนเดิม

ไฟล์ (File) คือเอกสารที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ซึ่งไฟล์จะถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรมต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมประมวลคำก็จะสร้างไฟล์ เอกสารประมวลคำ ซึ่งไฟล์นั้นจะมีสัญลักษณ์ไฟล์ที่เป็นรูปเอกสาร และมีนามสกุลของไฟล์เป็น DOC ซึ่งย่อมาจาก Document หรือเอกสาร และถ้าเป็นโปรแกรมอื่นก็จะมีลักษณะอย่างอื่น เช่น

โฟลเดอร์ (Folder) คือแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บไฟล์ต่าง ๆ ซึ่งโฟลเดอร์ที่โปรแกรม Windows สร้างไว้จะมีสัญลักษณ์เฉพาะเพื่อจะได้ให้ผู้ใช้ได้จัดเก็บให้เป็นระบบ จะได้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

กิจกรรมบูรณาการ

ให้นักเรียนวิเคราะห์รูปภาพด้านซ้ายว่าเป็นซอฟต์แวร์ประเภทใดโดยกาเครื่องหมายถูกและวาดรูปสัญลักษณ์ (ICON) ของซอฟต์แวร์นั้นลงในช่องสี่เหลี่ยม

ให้นักเรียนลองลากเส้นนำไฟล์ต่าง ๆ เพื่อไปจัดเก็บลงโฟลเดอร์ให้เป็นระบบ โดยไฟล์แต่ละไฟล์สามารถนำใส่ลงไปได้หลายโฟลเดอร์ด้วยกัน

การค้นหาจาก File Explorer
หากจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบแล้ว ก็สามารถค้นหาไฟล์ได้ง่าย โดยการไปที่ File Explorer ซึ่งจะมีแฟ้มข้อมูล (โฟลเดอร์) ที่จัดเก็บไฟล์นั้นอยู่ สามารถเรียกใช้ไฟล์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

Technology Challenge

การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น
ลิปดาต้องการสร้างชิ้นงานจากซอฟต์แวร์เบื้องต้น จึงเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมา แต่ลิปดาไม่รู้ว่า ซอฟต์แวร์ใดเหมาะสมกับงานประเภทใด และมีวิธีการใช้งานเบื้องต้นอย่างไรบ้าง คุณครูจึงอยากให้นักเรียนช่วยเลือกซอฟต์แวร์และวาดขั้นตอนการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น ตั้งแต่การเข้าออกโปรแกรม การสร้างและการจัดเก็บไฟล์

Missions :
1. ให้คุณครูเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ
2. ให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มและเลือกซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ตามการใช้งาน เช่น ประมวลคำ กราฟิก นำเสนอ
3. ให้วาดขั้นตอนการใช้งานซอฟต์แวร์พร้อมนำเสนอ

Materials : อุปกรณ์ตามคุณครูกำหนด

Ask :
1. การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นทำอย่างไรบ้าง
2. ซอฟต์แวร์แต่ละโปรแกรมมีความเหมาะสมกับงานด้านใด

Plan & Design : วางแผนและออกแบบการนำเสนอระบบปฏิบัติการที่เลือก

ภาพวาดจากฝีมือของเราเอง
ด.ญ.เข้าใจ ทำการ์ดวันแม่ให้กับคุณแม่โดยวาดรูปใส่ลงไปในกระดาษ ลิปดาอยากทำการ์ดให้คุณแม่บ้างจึงคิดว่าจะทำอย่างไรดีให้น่าตื่นเต้นจึงคิดจะวาดรูปโดยใช้คอมพิวเตอร์แล้วส่งไปให้คุณแม่ทางสื่อสังคมออนไลน์

Missions :
1. ให้นักเรียนวาดรูปเกี่ยวกับวันแม่ให้คุณแม่ 1 ภาพ
2. นำส่งให้ผู้ปกครองด้วยการพิมพ์ออกมาเป็นภาพลงบนกระดาษ หรือส่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่สะดวก

Materials : อุปกรณ์ตามที่คุณครูกำหนด

Ask : การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ทำอย่างไร
Plan & Design : วางแผนและออกแบบการวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint

ความรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรม

รู้จักกับโปรแกรม Paint

โปรแกรม Paint เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่มีมากับระบบปฏิบัติการ Windows ใช้สำหรับการวาดภาพและตกแต่งภาพ ใช้ง่าย สะดวกรวดเร็ว

1.Quick Acess Toolbar
ส่วนแสดงชื่อและเมนูลัดสามารถเพิ่มเติมคำสั่งที่ต้องการได้
2.File Ribbon เป็นคำสั่งจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล
New = เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ หรือว่าต้องการวาดภาพใหม่ Open = เปิดแฟ้มข้อมูลเก่าSave = การบันทึก Save as = การบันทึกเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล
Print = การพิมพ์ภาพลงกระดาษ Send in E-Mail = การส่งภาพผ่านทาง Email
Set as desktop background = ตั้งค่าภาพเป็น Desktop
Exit = การออกจากโปรแกรม
3. Home Ribbon เป็นชุดคำสั่งเกี่ยวกับการระบายสีต่าง ๆ
4. Canvas เป็นพื้นที่สำหรับวาดรูป
5. Status Bar เป็นส่วนแสดงสถานภาพ เช่น ตำแหน่ง ขนาดพื้นที่
6. Quick Zoom เป็นเครื่องมือย่อขยายภาพ

ในโปรแกรม Paint มีชุดคำสั่งต่าง ๆ มากมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุดคำสั่งหลักๆ คือ ชุดคำสั่ง Home Ribbon และ ชุดคำสั่ง View Ribbon

1.Clipboard เป็นชุดคำสั่งเกี่ยวกับการตัด (cut) คัดลอก (copy) และ วาง (Paste)

2. Image เป็นชุดคำสั่งเกี่ยวกับภาพ
คำสั่ง Select คือ การเลือกพื้นที่ที่ต้องการทำงาน คำสั่ง Crop คือ การตัดภาพเฉพาะส่วนที่เราเลือกไว้

คำสั่ง Resize คือ การเพิ่ม-ลด ขนาดภาพ คำสั่ง Rotate คือ การหมุนปรับภาพ

Tools เป็นชุดคำสั่งเกี่ยวกับเครื่องมือในการวาดรูป ดินสอ เทสี พิมพ์ตัวอักษร ยางลบ ดูดสี แว่นขยาย และแปรงระบายสี

Shapes เป็นชุดคำสั่งเกี่ยวกับการวาดรูปร่างต่าง ๆ เช่น รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม รูปดาว กล่องคำพูด

Colors เป็นชุดคำสั่งเกี่ยวกับสี
Color 1 (Foreground color) สีพื้น สีขอบ
Color 2 (Background color) สีภายในนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเติมสีอื่นที่ต้องการได้อีกด้วย

Zoom เป็นชุดคำสั่งเกี่ยวกับ ขยายภาพ (Zoom in) และย่อภาพ (Zoom out) และขนาดจริง 100 % Show or Hide เป็นชุดคำสั่งเกี่ยวกับการแสดงไม้บรรทัด Rulers ตาราง Gridlines และแถบแสดงสถานะของภาพ Status Bar Display เป็นชุดคำสั่งเกี่ยวกับ การแสดงเต็มหน้าจอ (Full Screen) และรูปย่อ (Thumbnails)

รู้จักกับโปรแกรม Paint 3D
ในระบบปฏิบัติการ Windows 10 จะมีโปรแกรมวาดรูป 3 มิติ (Paint 3D) เพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งสามารถปั้นสิ่งต่าง ๆ ในรูปแบบของ 3 มิติ และสามารถอัดเป็น VDO ได้ด้วย โดยมีคำสั่งเบื้องต้นดังต่อไปนี้

Technology workshop

อะไรอยู่บนท้องฟ้าในเวลากลางวัน กลางคืน (Paint 3D)

Investigate Idea : หลังจากลิปดาและเพื่อนๆ ได้เรียนรู้เรื่อง อะไรอยู่บนท้องฟ้าในเวลากลางวัน-กลางคืน จึงคิดจะนำเสนอความรู้เรื่องนี้ด้วยการวาดภาพเป็น 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม Paint 3D เรามาช่วยลิปดากันดีกว่า

Missions : ให้นักเรียนนำความรู้เรื่องอะไรอยู่บนท้องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืน มาวาดเป็นภาพ 3 มิติ โดยใช้ โปรแกรม Paint 3D เพื่อนำเสนองาน

Materials : โปรแกรม Paint 3D

ASK : นักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรอยู่บนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน และเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม Paint 3D

Plan&Design : วางแผนและออกแบบการสำรวจข้อมูลที่ถูกต้องและวางแผนการนำภาพนั้นไปใช้ประโยชน์

Building&Testing : ให้นักเรียนวาดภาพและบันทึกขั้นตอนการทำงาน

Evaluation&Redesign :
1. นักเรียนสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่
2. ส่วนที่ยากที่สุดของภารกิจนี้คืออะไร
3. แนวความคิดที่ได้จากการสำรวจคืออะไร