www.pornvideos Top

sex gif

 

DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.1 หน่วย 1 เรื่อง ปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายและการแสดงลำดับการแก้ไขปัญหา

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.1 หน่วย 1 เรื่อง ปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายและการแสดงลำดับการแก้ไขปัญหา

DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.1 หน่วย 1 เรื่อง ปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายและการแสดงลำดับการแก้ไขปัญหา

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ : 1
เรื่อง :  ปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายและการแสดงลำดับการแก้ไขปัญหา
สาระ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี

ตัวชี้วัด :
ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม

บทนำของเรื่อง : การคิดเชิงคำนวณในการแก้ไขปัญหา (Computational Thinking)  เป็นทักษะการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ โดยต้องรู้จักแยกแยะปัญหา เข้าใจความสำคัญของปัญหา รู้จักวิเคราะห์รูปแบบของปัญหา และแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

ทุกๆ วัน จะมีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุการณ์ หรือเรื่องราว (ปัญหา) ต่างๆ ทำให้เราได้คิด และแก้ไขปัญหา

วันนี้ลิปดาและโพล่าไปสวนสัตว์ และต้องการไปชมสัตว์ต่างๆ ให้ครบ ตามหมายเลขที่กำหนด
ควรจะกำหนดเส้นทางการเดินอย่างไรดี

การคิดเชิงคำนวณในการแก้ไขปัญหา (Computational Thinking)

เป็นการแก้ไขปัญหาแนวใหม่ โดยใช้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้เรียนต้องเรียนรู้การแบ่งแยกปัญหา เข้าใจใจความสำคัญของปัญหา รู้จักวิเคราะห์รูปแบบของปัญหาเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

การแบ่งแยกส่วนของปัญหา (Decomposition)
เป็นกระบวนการแบ่งแยกส่วนประกอบของปัญหา ออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อง่ายต่อการแก้ไขปัญหา

การหาสาระสำคัญของปัญหา (Abstraction)
เป็นการหาสาระสำคัญหรือคำสำคัญของปัญหาเพื่อทราบใจความสำคัญในการแก้ไขปัญหา

การหารูปแบบของปัญหา (Pattern recognition)
เป็นกระบวนการหาความสัมพันธ์ของปัญหา โดยการเปรียบเทียบ จัดกลุ่ม การเรียงลำดับ

การแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm)
การแสดงขั้นตอนการวางแผนการแก้ไขปัญหาซึ่งสามารถทำได้โดยเขียนข้อความ,วาดภาพ หรือการใช้สัญลักษณ์

การแบ่งแยกส่วนของปัญหา

การแบ่งแยกส่วนของปัญหา คือ การคิดอย่างละเอียดเพื่อมองหาปัญหาที่แท้จริงว่าคืออะไรบ้าง ซึ่งสามารถทำได้หลายอย่างเช่น การแบ่งแยกปัญหา การแบ่งภาพปัญหาออกเป็นส่วนๆ และทำการจัดเรียงปัญหาใหม่  เป็นต้น

การแบ่งแยกส่วนของปัญหา : ปัญหานี้เกิดขึ้นมาจาก 2 ส่วนด้วยกันคือ
1. ส่วนที่ 1 การเล่นเกมก่อนนอนทำให้นอนดึกตื่นสาย
2. ส่วนที่ 2 การอาบน้ำแต่งตัวของลิปดาที่ใช้เวลานาน

การหาสาระสำคัญของปัญหา

การหาสาระสำคัญของปัญหา (Abstraction) เป็นการคัดกรองสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือสิ่งที่ไม่สำคัญและให้ความสำคัญกับส่วนที่เป็นสาระสำคัญของปัญหา

การหาสาระสำคัญของปัญหา : ปัญหานี้จะมีสาระสำคัญด้วยกัน 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 คือ การเดินชมสัตว์ต่าง ให้ครบ
ส่วนที่ 2 คือ ระยะทางการเดินที่สั้น

การหารูปแบบของปัญหา

หารูปแบบของปัญหา(Pattern Recognition) เป็นกระบวนการหาความสัมพันธ์ของปัญหา โดยการเปรียบเทียบ จัดกลุ่ม การเรียงลำดับ การกำหนดลักษณะ เฉพาะตัว เป็นต้น

สรุปรูปแบบของปัญหา : รูปแบบของการต้มไข่ให้ไข่แดงเป็นยางมะตูม คือ จำนวนนาทีที่ต้มไข่ โดยหากต้มไข่ 3 นาที จะกลายเป็นไข่ลวก ต้มนานเกิน 7 นาที ไข่แดงด้านในจะแข็ง สรุปวิธีการแก้ไขปัญหาคือ ต้มไข่ระหว่าง 3-5 นาที

กิจกรรมบูรณาการ

ลิปดาอยากทำคุกกี้ จึงไปหาภาพของคุกกี้ชนิดต่าง ๆมาสังเกตและศึกษาหารูปแบบ ให้นักเรียนช่วยลิปดาหารูปแบบของคุกกี้ที่อยากทำมา

คุณแม่ให้ลิปดาจัดตารางทำความสะอาดในวันอาทิตย์ลิปดาสงสัยว่าทำไมต้องทำด้วยหรือ ให้นักเรียนวิเคราะห์ในความสำคัญของปัญหานี้กัน

การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) หลังจากพิจารณาปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการแบ่งแยกปัญหา หาสาระและรูปแบบที่สำคัญ แล้วจึงนำมาแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีวิธีการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

1. การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยการเขียนบอกเล่า

ปัญหา : เลือกเส้นทางชมสัตว์ต่าง ๆ ในสวนสัตว์ จากขั้นตอนการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ลิปดาและโพล่าเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดและได้ชมสัตว์ทุกชนิด

2. การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยการวาดภาพ

เป็นการวาดรูปเหมือน รูปเรขาคณิต หรือลายเส้น แทนวิธีการแก้ไขปัญหาและควรมีลูกศรกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ ในแต่ละขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

ปัญหา : ลิปดาจะทำไข่ต้มยางมะตูม
แนวทางการแก้ไขปัญหาคือการควบคุม อุณหภูมิของไข่ก่อนทำการต้มและระยะเวลาในการต้มไข่

แสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยการวาดรูปและเขียนบอกเล่า

3. การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้สัญลักษณ์
เป็นการใช้สัญลักษณ์ เพื่อสื่อความหมายในแต่ละลำดับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสัญลักษณ์แต่ละชนิดจะมีความหมายที่แตกต่างกัน และมีลูกศรทิศทางเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ในแต่ละลำดับของการแก้ไขปัญหา

ปัญหา : ลิปดามาไม่ทันรถโรงเรียน ทำให้ไปโรงเรียนสาย แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ ก็คือ ลิปดาไม่ควรเล่นเกมก่อนนอนจนทำให้นอนตื่นสายและไปไม่ทันรถโรงเรียน

แสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้สัญลักษณ์

Technology Challenge

ทำไมห้องลิปดาไม่เป็นระเบียบเลยเนี่ย
ลิปดากลับมาจากบ้านเข้ามาในห้องสังเกตเห็นว่าห้องรกไปหมด คุณแม่บอกว่าก็เพราะลิปดาไม่เคยจัดระเบียบห้องเลยลิปดาจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดี

Missions :
1. ให้ช่วยลิปดาวางแผนจัดห้องให้เป็นระเบียบแสดงลำดับการแก้ไขปัญหาด้วยการเขียนบอกเล่า
2. และให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายหน้าชั้น

Materials : โจทย์ปัญหา และ วัสดุตามที่คุณครูกำหนด

Ask : การแก้ไขปัญหาอย่างง่ายคืออะไร

Plan & Design : ให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและเขียนลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาอย่างง่าย

ปัญหา : จัดหนังสือใส่กระเป๋า
เปิดเทอม คุณครูให้ตารางสอนในแต่ละวันมาแล้ว โพล่าต้องจัดหนังสือใส่กระเป๋าเรามาช่วยโพล่าวางแผนการจัดหนังสือใส่กระเป๋ากันดีกว่า