Top
 

Day Camp

Day Camp

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและศิลปะในบริบทที่หลากหลาย ( STEM+A Education ) เพื่อที่ช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีความสุข และเพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษา และต่อยอดความคิดเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบสะเต็มของโรงเรียนต่อไป