Top
 

ป.4

การที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้นั้นต้องอาศัยแสง โดยแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดในลักษณะแนวเส้นตรงและทุกทิศทาง ผ่านตัวกลางไปกระทบวัตถุ...

การที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้นั้นต้องอาศัยแสง โดยแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดในลักษณะแนวเส้นตรงและทุกทิศทาง ผ่านตัวกลางไปกระทบวัตถุ...

วัตถุทุกชนิดจะต้องตกลงสู่พื้น ไม่ว่าวัตถุนั้นจะอยู่สูงหรือไม่ เราจะโยนวัตถุขึ้นไปสูงเท่าใด ผลที่ออกมาคือวัตถุจะตกลงสู่พื้นเสมอ...

วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติที่แตกต่างกัน มนุษย์จึงนำวัสดุต่างๆ  มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของโดยเลือกจากสมบัติของวัสดุให้เหมาะสมกับประโยชน์ที่ต้องการใช้...

พืชเจริญเติบโตได้ต้องอาศัยปัจจัยในการดำรงชีวิตหลายประการ เช่น แสง น้ำ ธาตุอาหารส่วนต่างๆ ของพืชจะมีหน้าที่ที่ต่างกัน โดยรากและลำต้นจะทำหน้าที่ในการดูดน้ำและธาตุอาหาร...

สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้มีหลากหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะหน้าที่แตกต่างกันออกไป โดยเราสามารถจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น พืช สัตว์ และไม่ใช่ทั้งพืชและสัตว์...

แสงและการมองเห็น การที่เราจะมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้นั้นต้องอาศัยแสง เมื่อแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดในลักษณะแนวเส้นตรงและทุกทิศทาง มากระทบวัตถุ เกิดการสะท้อนของแสงเข้าตาของเราทำให้เรามองเห็น แม้บางครั้งแสงอาจจะผ่านตัวกลางที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ผิดเพี้ยนไป นั้นก็เพราะว่า แสงเกิดการหักเหนั่นเอง