Top
 

Author: admin

Imagineering Education / Articles posted by admin

Digital Citizenship คือ การเป็นพลเมืองที่ดีโดยสนับสนุนและใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ถูกกฎหมายและรับผิดชอบ รวมถึงการแสดงทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยี ...

Information Literacy คือ ความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่นำข้อมูลหรือสารสนเทศที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมมาใช้ เพราะจะทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น...

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ การใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน บูรณาการกับวิชาอื่นการเขียนโปรแกรมการคาดการณ์ผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาด...

การคิดเชิงคำนวณในการแก้ไขปัญหา (Computational Thinking) เป็นทักษะการแก้ไขปัญหาจากการอ้างเหตุผลที่ถูกต้องหรือเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้ออ้างและข้อสรุป...

[vc_row][vc_column][vc_single_image image="6307" img_size="full"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]โปรโมชั่น ส่งท้ายปี 2561 เมื่อซื้อหนังสือ วิทยาการคำนวณวิทยาศาสตร์ รับสิทธิ์แลกซื้อ mBot V1.1 (2.4 G version) ในราคา 2,000 บาท 1 ตัว รายละเอียด : 🔥 โปรโมชั่นพิเศษ ส่งท้ายปี 2561 🔥 สำหรับโรงเรียน ร้านค้า และบุคคลทั่วไปที่สนใจสั่งซื้อหนังสือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 📚 หนังสือ วิทยาการคำนวณ (ฉบับปรับปรุง 2560) เล่ม 1-6 📚 หนังสือ วิทยาศาสตร์ (สะเต็มศึกษา) เล่ม 1,4 (ฉบับปรับปรุง 2560) เมื่อมียอดรวมในการสั่งซื้อ 50,000...

Digital Literacy การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทันสื่อ นวัตกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม...

โปรแกรม Microsoft Office 2016 เป็นชุดโปรแกรมสำนักงาน พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ซึ่งสามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ และแอปเปิล แมคอินทอช ...

[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ผังงาน (Flowchart) คือการลำดับขั้นตอนคำสั่งการทำงานต่างๆ โดยใช้รูปแบบสัญลักษณ์แทนการทำงาน มีดังนี้ วงรี ใช้แทน จุดเริ่มต้น หรือ จุดสิ้นสุด (Terminator) สี่เหลี่ยมด้านขนาน ใช้แทน ข้อมูลนำเข้า หรือ ส่งออก (Input Output) สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ใช้แทน การตัดสินใจ เพื่อพิจารณาเงื่อนไขและกำหนดทิศทางการทำงานต่อไป (Decision) สี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้แทน การประมวลผลข้อมูล (Process) ลูกศร ใช้แทน ทิศทางการทำงาน ใช้เชื่อมต่อสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อแสดงทิศทางของโปรแกรม (Direction Flow) จุด ใช้รวมเส้นการทำงานออกไปให้เหลือเพียงเส้นเดียว (Connector) ซึ่งการเขียนผังงาน (Flowchart) มีส่วนช่วยทำให้สามารถจัดความคิดได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังช่วยให้น้องๆ...

Information Literacy คือ ความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่นำข้อมูลหรือสารสนเทศที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมมาใช้ เพราะจะทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น...

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things ) หมายถึง การที่อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกเชื่อมโยงสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต...