Top
 

เทรนนิ่ง

Imagineering Education / เทรนนิ่ง

เทรนนิ่ง

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มขึ้น และเสริมศักยภาพความรู้ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวโยงเพื่อให้สามารถนำไปสู่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล