การจำแนกสารในชีวิตประจำวัน การจำแนกสารอาจจำแนกโดยใช้สถานะการนำไฟฟ้า การนำความร้อนหรือสมบัติอื่นเป็นเกณฑ์ ...