พลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานหลักที่มนุษย์ใช้ทั้งในบ้าน และในอุตสาหกรรม ซึ่งการสร้างพลังงานไฟฟ้าต้องใช้แหล่งพลังงานต่างๆนํามาผลิตไฟฟ้า มีทั้งแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างจํากัดแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป และแหล่งพลังงานหมุนเวียน ...