www.pornvideos Top

sex gif

 

วิทยาการคำนวณ ป.6

Imagineering Education / วิทยาการคำนวณ / วิทยาการคำนวณ ป.6

วิทยาการคำนวณ ป.6 หน่วย 4 เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกันไวรัส

Digitalคือ การเป็นพลเมืองที่ดีโดยสนับสนุนและใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ถูกกฎหมายและรับผิดชอบ รวมถึงการแสดงทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยี ...

วิทยาการคำนวณ ป.6 หน่วย 3 เรื่อง ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

Informationคือ ความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่นำข้อมูลหรือสารสนเทศที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมมาใช้ เพราะจะทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น ...

วิทยาการคำนวณ ป.6 หน่วย 2 เรื่อง การออกแบบและเขียนโปรแกรม

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer) การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ การใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน บูรณาการกับวิชาอื่นการเขียนโปรแกรมการคาดการณ์ผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาด ...

วิทยาการคำนวณ ป.6 หน่วย 1 เรื่อง ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

การคิดเชิงคำนวณในการแก้ไขปัญหา (Computational) เป็นทักษะการแก้ไขปัญหาจากการอ้างเหตุผลที่ถูกต้องหรือเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้ออ้างและข้อสรุป ...