www.pornvideos Top

sex gif

 

วิทยาการคำนวณ ป.2

Imagineering Education / วิทยาการคำนวณ / วิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2 หน่วย 5 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยพลเมืองในยุคดิจิทัล (Digital citizenship)

Digitalการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทันสื่อ นวัตกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม ...

วิทยาการคำนวณ ป.2 หน่วย 4 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ในการแก้ไขตกแต่ง

ICT Literacy คือ ความรู้ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี ทั้ง Hardware และ Software ในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ ...

วิทยาการคำนวณ ป.2 หน่วย 3 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ในการสร้างจัดเก็บไฟล์

ICT Literacy คือ ความรู้ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี ทั้ง Hardware และ Software ในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ ...

วิทยาการคำนวณ ป.2 หน่วย 2 เรื่อง เขียนโปรแกรมอย่างง่ายและตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer) การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน บูรณาการกับวิชาอื่น ...

วิทยาการคำนวณ ป.2 หน่วย 1 เรื่อง การแสดงลำดับการแก้ไขปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างง่าย

การคิดเชิงคำนวณในการแก้ไขปัญหา (Computational) เป็นทักษะการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ โดยต้องรู้จักแยกแยะปัญหา เข้าใจความสำคัญของปัญหา ...