Top
 

จัดห้องเรียน

Imagineering Education / จัดห้องเรียน

จัดห้องเรียน

จัดทำห้องเรียนแบบสะเต็มศึกษา ( STEM Classroom ) และ แบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Classroom) ในโรงเรียน โดยมีสื่อและวัสดุอุปกรณ์การ เรียนการสอน เพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ตามแนว ทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการ กำลังผลักดันและสนับสนุนให้เกิดขึ้น ดังที่ได้ปรากฏในร่างของหลักสูตรการศึกษาใหม่ พ.ศ.2557 (ที่จะมาแทนหลักสูตรฯ 2551)

STEM ที่จัดว่าเป็น นวัตกรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ มีห้องในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในบริบทที่หลากหลาย ที่ช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีความสุขเพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาได้อย่างมั่นใจ